Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnin parc. št. 3040/16 k.o. 2405 Podnanos

datum: 13.03.2018

kategorija: Razpisi, pozivi, naznanila

 

OBČINA VIPAVA

Glavni trg 15

5271 VIPAVA

 

Številka:478-0027/2015-7

Datum:13.3.2018

 

Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/2018)

 

NAMERO O PRODAJI NEPREMIČNINE

Občina Vipava, kot lastnica parc. št. 3040/16 k.o. 2405 Podnanos, objavlja namero, da bo sklenila  neposredno pogodbo o prodaji navedene parcele. Prodajna cena znaša 448,00 evrov.

Vse stroške v zvezi s prodajo, vključno z davkom na promet nepremičnin trpi kupec.

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Vipava.

 

OBČINA VIPAVA

Župan

mag. Ivan Princes