Na vsebino
Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 3Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 2

Javni razpis za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v občini Vipava za leto 2018

datum: 20.03.2018

kategorija: Razpisi, pozivi, naznanila

 

OBČINA VIPAVA

Na podlagi 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS št. 29/2017), 8. člena Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v občini Vipava (Uradni list RS št. 17/2018) ter Sklepa o letnem programu športa v občini Vipava za leto 2018, Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava objavlja

 

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE IZVAJALCEV LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI VIPAVA ZA LETO 2018

 

I. Občina Vipava bo v letu 2018 sofinancirala naslednje športne programe:

   1. Interesno športno vzgojo predšolskih otrok, šoloobveznih otrok, mladine, študentov ter otrok in mladine s posebnimi potrebami, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraževalnega programa

   2. Športno vzgojo otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport

   3. Kakovostni šport

   4. Vrhunski šport

   5. Športno rekreacijo

   6. Šport invalidov

   7. Šport starejših

   8. Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu

   9. Raziskovalno dejavnost

 10. Informacijski sistem na področju športa

 11. Udeležbo in organizacijo mednarodnih, državnih, medobčinskih in občinskih športnih prireditev

 12. Delovanje športnih zvez  in društev

 13. Gradnjo in adaptacijo športnih objektov ter nabavo opreme

 

II. Višina sredstev za sofinanciranje športnih programov znaša 65.000,00 €. Sredstva pridobljena na javnem razpisu morajo biti porabljena v letu 2018.

 

III. Vloge prejete na javni razpis bodo vrednotene v skladu z Odlokom o postopku in merilih za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v občini Vipava (Uradni list RS št. 17/2018) .

 

IV. Pravico do sofinanciranja programov športa imajo izvajalci športnih programov, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

  - da imajo sedež na območju občine Vipava (pogoj ne velja za javne zavode, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Občina Vipava)

  - da imajo v svoji dejavnosti registrirano športno dejavnost

  - da imajo zagotovljene materialne, kadrovske, organizacijske in prostorske pogoje, za uresničitev načrtovanih športnih programov in aktivnosti

  - da imajo registrirano dejavnost športa najmanj eno leto

  - da imajo urejeno evidenco članstva za programe, za katere kandidirajo na javnem razpisu; evidenco o registriranih tekmovalcih ter evidenco o plačani članarini (društva)

  - da so v pogodbeno določenem roku oddali poročila o realizaciji letnega programa športa za preteklo leto in poročilo o namenski porabi teh sredstev (vsebinsko in finančno poročilo).

Ne sofinancira se programov, ki so sofinancirani iz drugih javnih razpisov Občine Vipava ali iz posebnih proračunskih postavk Občine Vipava. 

 

V. Rok za oddajo vlog je ponedeljek, 23. 4. 2018. Prijave z zahtevano dokumentacijo se pošlje po pošti na naslov Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava ali odda v sprejemno pisarno Občine Vipava. Prijavo se odda v zaprti kuverti, z oznako na prednji strani kuverte: »Ne odpiraj-RAZPIS ŠPORT 2018«. Na hrbtni strani kuverte se izpiše polni naslov pošiljatelja. Šteje se, da je prijava pravočasna, če je bila zadnji dan roka osebno prinesena v sprejemno pisarno Občine Vipava v času uradnih ur (8.00-12.00 ter 13.00-15.00),  oziroma, če je  bila zadnji dan roka oddana priporočeno po pošti. 

Občina Vipava si pridružuje  pravico, da morebitne spremembe in dopolnitve razpisa objavi kot popravek na spletnih straneh Občine Vipava, največ 10 dni pred zaključkom razpisa.

Prijavi se priložijo obrazci in drugi dokumenti navedeni v razpisni dokumentaciji, ki jo zainteresirani dobijo v sprejemni pisarni Občine Vipava ali na spletnih straneh občine: www.vipava.si.

Dodatne informacije o javnem razpisu lahko izvajalci športnih programov dobijo na tel. (05) 3643 411 – Majda Sever. 

 

VI. Prejete vloge bo strokovna komisija odpirala v sredo, 25. 4. 2018, po vrstnem redu, po katerem so bile prejete. Sklep o izbiri bodo prijavljeni izvajalci prejeli predvidoma v roku 60 dni po izteku roka za oddajo prijav. Z izbranimi izvajalci bo sklenjena pogodba o sofinanciranju.

 

Številka: 672-1/2018-4

Datum: 20.3.2018

 

 

OBČINA VIPAVA

Župan

mag. Ivan Princes

 

 

Dokumentacija:

-Javni razpis za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v občini Vipava za leto 2018

-Razpisna dokumentacija

-Razpisni obrazci in navodilo za izpolnjevanje obrazcev in črpanje sredstev

-Sklep o začetku postopka, imenovanju strokovne komisije