Na vsebino
Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 3Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 3Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 16

Javni razpis za sofinanciranje socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti ter letovanja otrok v občini Vipava v letu 2019

datum: 15.04.2019

kategorija: Razpisi, pozivi, naznanila

 

Občina Vipava na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11, 14/13,  101/13, 55/15 in 96/15), 21.člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12, 14/15 in 76/16), Odloka o proračunu občine Vipava za leto 2019 (Uradni list RS, št. 20/2019) in Pravilnika o sofinanciranju socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti ter letovanja otrok v občini Vipava (Uradni list RS, št. 18/2012) objavlja

 

Javni razpis za sofinanciranje socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti ter letovanja otrok v občini Vipava v letu 2019

 

1. Naziv in sedež naročnika

Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava.

 

2. Predmet razpisa

Predmet razpisa je sofinanciranje letnih programov in projektov na področju socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti ter sofinanciranje stroškov letovanj otrok in mladine.

Predmet tega razpisa niso sredstva za vzdrževanje in investicije v prostore in opremo za izvajanje teh dejavnosti.

 

3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji

Na razpisu lahko sodelujejo:

a) nevladne in neprofitne organizacije, društva ter združenja, ki izpolnjujejo naslednje osnovne pogoje:

 • so registrirani in delujejo na področju socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti;
 • imajo urejeno evidenco članstva;
 • imajo v svojem članstvu tudi občane občine Vipava (najmanj 2 člana);
 • imajo zagotovljene osnovne pogoje za izvedbo načrtovanih programov.

b) neprofitne organizacije, društva in združenja, ki organizirajo letovanja otrok in izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • so pravne osebe neprofitnega značaja,
 • so registrirane za izvajanje letovanj otrok in mladih,
 • izvajajo letovanje v trajanju najmanj  4 nočitev  
 • imajo v letovanje vključene otroke in mlade s stalnim bivališčem v občini Vipava,
 • imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvajanje letovanj otrok in mladine,
 • so v celoti in pravočasno izpolnili pogodbene obveznosti do občine na podlagi razpisa predhodnega leta.

Pravne osebe pod točko a) z delovanjem na območju več občin, regij ali države morajo ob svoji prijavi obvezno izkazati, da imajo svoje člane oziroma uporabnike tudi iz območja občine Vipava in v koliki meri je program oziroma projekt namenjen njim.

Ostali pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji.

 

4. Osnovna merila za izbor programov in projektov na področju socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti

 • ocena kvalitete in realnosti programa, jasno opredeljeni cilji in uporabniki ter metode dela,
 • sodelovanje z rizičnimi skupinami prebivalstva, vključenost strokovnih delavcev in namen izvedbe programa,
 • realnost izvedbe programa in finančna konstrukcija v primerjavi z učinkovitostjo in oziroma udeležbo,
 • reference – program se izvaja že dalj časa oziroma se program izvaja na območju občine že daljše časovno obdobje.

Ostala merila so navedena in podrobneje razčlenjena v razpisni dokumentaciji.

 

5. Okvirna višina sredstev

Okvirna višina razpisanih sredstev znaša 8.000 EUR za predlagatelje navedene v 3 a) točki.

Okvirna višina razpisanih sredstev znaša 6.500 EUR za predlagatelje navedene v 3 b) točki.

 

6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev

Dodeljena sredstva na podlagi tega razpisa morajo biti porabljena v letu 2019 za programe/projekte za katere so bila dodeljena.

 

7. Rok za oddajo predlogov in način oddajanja

Predlagatelji morajo svoje predloge oddati najpozneje do 13. maja 2019 (datum poštnega žiga) na naslov Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava.

Predlogi morajo biti poslani v zaprtih ovojnicah z oznako »NE ODPIRAJ – sofinanciranje humanitarnih programov / letovanja otrok v letu 2019«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in poštni naslov predlagatelja.

Komisija ne bo obravnavala predlogov, ki bodo:

 • oddani po določenem roku za oddajo predlogov,
 • neustrezno naslovljeni in
 • nepopolni glede izpolnjenih obrazcev oziroma zahtevanih prilog tudi po izteku roka za dopolnitev predloga, ki bo določen v pisnem obvestilu o dopolnitvi.

 

8. Odpiranje prispelih predlogov

Odpiranje prispelih predlogov oziroma prijav na razpis ne bo javno.

Po pregledu prijav bo komisija predlagatelje z nepopolnimi predlogi pozvala k dopolnitvi predlogov. V kolikor v roku 8 dni po prejemu poziva pozvani predlagatelji tega ne bodo storili, bo predlog izločen kot nepopolna prijava.

 

9. Izid razpisa

Predlagatelji bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 30 dni po odpiranju predlogov. Z izbranimi  predlagatelji programa bodo sklenjene pogodbe.

 

10. Dodatne informacije in razpisna dokumentacija

Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani ponudniki dvignejo na Občini Vipava ali na spletnih straneh www.vipava.si, dodatne informacije v zvezi z razpisom pa dobijo na Občini Vipava, tel.: 05/3643-411, e-mail: majda.sever@vipava.si

 

Številka: 093-1/2019-2          

Datum:   8.4.2019

 

Župan občine Vipava

Goran Kodelja

 

 

 

Dokumentacija:

- Javni razpis za sofinanciranje socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti ter letovanja otrok v občini Vipava v letu 2019

- Razpisna dokumentacija

- Sklep o začetku postopka imenovanje komisije