Na vsebino
Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 3Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 3Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 10

Prednostna lista upravičencev za oddajo neprofitnih stanovanj v najem v letih 2020 in 2021

datum: 16.10.2020

kategorija: Razpisi, pozivi, naznanila

 

Datum: 16.10.2020

Na podlagi 23. člena Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/11, 47/14 – v nadaljevanju pravilnik) in Javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, objavljenega na spletni strani občine Vipava, dne 30. 1. 2020  določa Občinska uprava Občine Vipava naslednjo

 

PREDNOSTNO LISTO UPRAVIČENCEV ZA DODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM V LETIH 2020 IN 2021

Mesto na prednostni listi

Upravičenec

Zbrano število točk

1.

Trošt Vidic Vida

530

2.

Škerjanec Petra

470

3.

Elizabeta Koren

440

4.

Perklič Jan

400

5.

Domić Ivana

390

6.

Softić Sanel

390

7.

Vižintin Monika

380

8.

Naglost Sonja

310

9.

Česnik Nevja

260

10.

Prelc Peter

220

 

V primeru, da upravičenci dosežejo enako število točk, imajo izmed teh prednost pri dodelitvi stanovanja prosilci iz prednostnih kategorij, po naslednjem vrstnem redu: družine z večjim številom otrok, mlade družine, invalidi in družine z invalidnim članom, družina z najmanj tremi člani v kateri je zaposlen samo en družinski član oz. nihče, mladi (starost prosilca do 30 let), državljani brez stanovanja ali podnajemniki z daljšo delovno dobo (moški 13 let ženske 12 let), žrtve nasilja v družini, osebe s statusom žrtve vojnega nasilja, prosilci v preteklosti že uvrščeni na prednostno listo ter število let bivanja v občini Vipava.

Prijavljenim na javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem bodo vročene odločbe o uvrstitvi oziroma neuvrstitvi na prednostno listo upravičencev za oddajo neprofitnih stanovanj v najem oziroma sklepi o zavrženju vlog. Zoper odločbo je dovoljena pritožba. Rok za vložitev pritožbe je 15 dni po prejemu odločbe. O pritožbi odloči v 60 dneh župan Občine Vipava. Odločitev župana o pritožbi je dokončna.

Po rešitvi pritožb bo na enak način kot razpis javno objavljen dokočnen poimenski seznam upravičencev, ki jim bodo zagotovljena neprofitna stanovanja. Z udeleženci, ki bodo uspeli na razpisu, bo sklenjeno najemno razmerje za nedoločen čas z neprofitno najemnin, in sicer glede na število razpoložljivih stanovanj.

Upravičenec, ki brez utemeljenega razloga:  

  • zavrne dodeljeno primerno stanovanje;
  • se na ponovni poziv k sklenitvi najemne pogodbe ne odzove;
  • stanovanja, po podpisu najemne pogodbe ne prevzame;
  • se v postavljenem roku ne odzove na podpis pogodbe o lastni udeležbi;
  • ne podpiše pogodbe ali v postavljenem roku ne plača lastne udeležbe;
  • poda izjavo, da neprofitnega stanovanja ne potrebuje oziroma ne želi več;

se črta iz prednostne liste upravičencev.

 

direktor občinske uprave - Martin Čibej, l.r.