Na vsebino
Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 3Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 13

Javni razpis za sofinanciranje socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti ter letovanja otrok v občini Vipava v letu 2021

datum: 22.03.2021

kategorija: Razpisi, pozivi, naznanila

 

Občina Vipava na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11, 14/13,  101/13, 55/15 in 96/15), 21.člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12, 14/15, 11/18 in 30/18), Odloka o proračunu občine Vipava za leto 2021 (Uradni list RS, št. 13/2021, 31/2021) in Pravilnika o sofinanciranju socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti ter letovanja otrok v občini Vipava (Uradni list RS, št. 18/12, 5/20) objavlja

 

Javni razpis

za sofinanciranje socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti ter letovanja otrok v občini Vipava v letu 2021

 

1. Naziv in sedež naročnika

Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava, tel. 05/3643-410, e pošta: obcina@vipava.si

 

2. Predmet razpisa

Predmet razpisa je sofinanciranje letnih programov in projektov na področju socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti ter sofinanciranje stroškov letovanj otrok in mladine.

Predmet tega razpisa niso sredstva za vzdrževanje in investicije v prostore in opremo za izvajanje teh dejavnosti.

 

3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji

Na razpisu lahko sodelujejo:

a) nevladne in neprofitne organizacije, društva ter združenja, ki izpolnjujejo naslednje osnovne pogoje:

 • so registrirani in delujejo na področju socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti;
 • imajo urejeno evidenco članstva;
 • imajo v svojem članstvu tudi občane občine Vipava (najmanj 10 članov oz. uporabnikov);
 • imajo zagotovljene osnovne pogoje za izvedbo načrtovanih programov.

b) neprofitne organizacije, društva in združenja, ki organizirajo letovanja otrok in izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • so pravne osebe neprofitnega značaja,
 • so registrirane za izvajanje letovanj otrok in mladih,
 • izvajajo letovanje v trajanju najmanj  4 nočitev  
 • imajo v letovanje vključene otroke in mlade s stalnim bivališčem v občini Vipava,
 • imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvajanje letovanj otrok in mladine,
 • so v celoti in pravočasno izpolnili pogodbene obveznosti do občine na podlagi razpisa predhodnega leta.

 

Pravne osebe pod točko a) z delovanjem na območju več občin, regij ali države morajo ob svoji prijavi obvezno izkazati, da imajo svoje člane oziroma uporabnike tudi iz območja občine Vipava in v koliki meri je program oziroma projekt namenjen njim.

Ostali pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji.

 

4. Osnovna merila za izbor programov in projektov na področju socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti

 • ocena kvalitete in realnosti programa, jasno opredeljeni cilji in uporabniki ter metode dela,
 • sodelovanje z rizičnimi skupinami prebivalstva, vključenost strokovnih delavcev in namen izvedbe programa,
 • realnost izvedbe programa in finančna konstrukcija v primerjavi z učinkovitostjo in oziroma udeležbo,
 • reference – program se izvaja že dalj časa oziroma se program izvaja na območju občine že daljše časovno obdobje.

Ostala merila so navedena in podrobneje razčlenjena v razpisni dokumentaciji.

 

5. Okvirna višina sredstev

Okvirna višina razpisanih sredstev znaša 10.000 EUR za predlagatelje navedene v 3 a) točki.

Okvirna višina razpisanih sredstev znaša 6.500 EUR za predlagatelje navedene v 3 b) točki.

 

6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev

Dodeljena sredstva na podlagi tega razpisa morajo biti porabljena v letu 2021 za programe/projekte za katere so bila dodeljena.

 

7. Rok za oddajo predlogov in način oddajanja

Predlagatelji morajo svoje predloge oddati najpozneje do 19. aprila 2021 (datum poštnega žiga) na naslov Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava. V obdobju trajanja epidemije je potrebno za oddajo vloge na sedežu občine Vipava telefonsko obvestiti vložišče občine.

Predlogi morajo biti poslani v zaprtih ovojnicah z oznako »NE ODPIRAJ – sofinanciranje humanitarnih programov / letovanja otrok v letu 2021«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in poštni naslov predlagatelja.

 

Komisija ne bo obravnavala predlogov, ki bodo:

 • oddani po določenem roku za oddajo predlogov,
 • neustrezno naslovljeni in
 • nepopolni glede izpolnjenih obrazcev oziroma zahtevanih prilog tudi po izteku roka za dopolnitev predloga, ki bo določen v pisnem obvestilu o dopolnitvi.

 

8. Odpiranje prispelih predlogov

Odpiranje prispelih predlogov oziroma prijav na razpis ne bo javno.

Po pregledu prijav bo komisija predlagatelje z nepopolnimi predlogi pozvala k dopolnitvi predlogov. V kolikor v roku 8 dni po prejemu poziva pozvani predlagatelji tega ne bodo storili, bo predlog izločen kot nepopolna prijava.

 

9. Izid razpisa

Predlagatelji bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 30 dni po odpiranju predlogov. Z izbranimi  predlagatelji programa bodo sklenjene pogodbe.

 

10. Dodatne informacije in razpisna dokumentacija

Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani ponudniki dvignejo na Občini Vipava ali na spletnih straneh www.vipava.si, dodatne informacije v zvezi z razpisom pa dobijo na Občini Vipava, tel.: 05/3643-411, e-mail: majda.sever@vipava.si

 

  Informacije javnega značaja

Z oddajo vloge se prijavitelj strnja s pogoji razpisa ter pripadajoče razpisne dokumentacije.

Prijavitelj se s predložitvijo vloge na javni razpis strinja z javno objavo podatkov o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih. Objavljeni bodo osnovni podatki o programu oz. projektu in prejemniku finančnih sredstev, skladno z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

 

Številka:  0931-1/2021-2        

Datum:   15.3.2021

                                                                                                                    župan

                                                                                                               Goran Kodelja  

PRILOGE:

- OBRAZCI

- Sklep o začetku postopka in imenovanju komisije

- Javni razpis - besedilo