občinska uprava

Občinska uprava

Občinska uprava v okviru svojih pravic in dolžnosti opravlja upravne, strokovne, organizacijske in druge naloge, ki jih v skladu z zakonodajo izvaja za zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev na področjih, določenih z Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Vipava.

Pri svojem delu je Občinska uprava samostojna in deluje v okviru Ustave RS, zakonov, statuta Občine Vipava, odlokov in drugih veljavnih podzakonskih predpisov.

Organizacija Občinske uprave je prilagojena poslanstvu in nalogam Občinske uprave ter procesom, ki zadevajo njene aktivnosti.

V luči tega mora organiziranost občinske uprave zagotavljati:

  • zakonito, strokovno, učinkovito, racionalno in pravočasno izvrševanje nalog, ki izhajajo iz njenega poslanstva;
  • skozi smotrno organizacijo in vodenje dela v sami upravi;
  • koordinirano izvajanje nalog in učinkovito opravljanje ter realizacijo projektnih nalog;
  • za doseganje tega je predpogoj učinkovit notranji nadzor nad opravljanjem nalog in vrednotenje kvalitete opravljenih nalog;
  • klima vrednotne ter operativna usmerjenost Občinske uprave k uporabnikom storitev;
  • sodelovanje z drugimi ustanovami in institucijami javnega in projektno tudi gospodarskega sektorja v prid vsem občanom občine Vipava.


Občinsko upravo usmerja in nadzira Župan, delo Občinske uprave pa vodi Tajnik Občine. Njene naloge opravljajo uslužbenci Občinske uprave.

 

Seznam pooblaščenih uradnih oseb za vodenje in odločanje v upravnih zadevah

 

Delovni čas občinske uprave:

- v ponedeljek, torek in četrtek od 7:30 do 15:30 ure,

- v sredo od 7:30 do 16:30 ure,

- v petek od 7:30 do 14:30 ure.

V občinski upravi je predvidena možnost premakljivega začetka in konca delovnega časa.

Premakljiv začetek delovnega časa je med 7:30 in 8:30 uro, premakljiv konec delovnega časa pa:

- v ponedeljek, torek in četrtek med 15:30 in 16:30 uro,

- v sredo med 16:30 in 17:30 uro,

- v petek med 14:30 in 15:30 uro.

 

Uradne ure Občinske uprave:

- Ponedeljek:   8:30–11:30 in 13:30–15:30

- Sreda:            8:30–11:30 in 13:30–16:30

- Petek:             8:30–11:30 in 13:00–14:00

 

Uradne ure Župana za občane (po predhodni telefonski najavi v tajništvu na tel. št.: 05 36 43 410):

Sreda: 14:30–16:30

 

----------------------------------------------------------------------------------------

 

Višji svetovalec za gospodarstvo in kmetijstvo

Jože Papež

Tel.: 05 36 43 414
Email: joze.papez@vipava.si

Strokovni sodelavec VII/I

Nadja Kobal Malavašič

Tel.: 05 36 43 419
Email: nadja.kobal@vipava.si

Višja svetovalka za finančne zadeve in proračun

Silvana Vitežnik

Tel.: 05 36 43 417
Email: silvana.viteznik@vipava.si

Višja svetovalka za družbene in splošne zadeve

Majda Sever

Tel.: 05 36 43 411
Email: majda.sever@vipava.si

Administrator V

David Vidrih

Tel.: 05 36 43 421
Email: david.vidrih@vipava.si

Referent

Vida Babič

Tel.: 05 36 43 418
Email: vida.babic@vipava.si

Višji svetovalec za gospodarstvo, okolje in prostor

Božidar Lavrenčič

Tel.: 05 36 43 416
Email: bozidar.lavrencic@vipava.si

Administrator V

David Premrl

Tel.: 05 36 43 410
Email: david.premrl@vipava.si

Višji svetovalec za pravne zadeve

Martin Čibej

Tel.: 05 36 43 420
Email: martin.cibej@vipava.si