Na vsebino
Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 3Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 7

občinska uprava

Občinska uprava

Občinska uprava v okviru svojih pravic in dolžnosti opravlja upravne, strokovne, organizacijske in druge naloge, ki jih v skladu z zakonodajo izvaja za zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev na področjih, določenih z Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Vipava.

Pri svojem delu je Občinska uprava samostojna in deluje v okviru Ustave RS, zakonov, statuta Občine Vipava, odlokov in drugih veljavnih podzakonskih predpisov.

Organizacija Občinske uprave je prilagojena poslanstvu in nalogam Občinske uprave ter procesom, ki zadevajo njene aktivnosti.

V luči tega mora organiziranost občinske uprave zagotavljati:

  • zakonito, strokovno, učinkovito, racionalno in pravočasno izvrševanje nalog, ki izhajajo iz njenega poslanstva;
  • skozi smotrno organizacijo in vodenje dela v sami upravi;
  • koordinirano izvajanje nalog in učinkovito opravljanje ter realizacijo projektnih nalog;
  • za doseganje tega je predpogoj učinkovit notranji nadzor nad opravljanjem nalog in vrednotenje kvalitete opravljenih nalog;
  • klima vrednotne ter operativna usmerjenost Občinske uprave k uporabnikom storitev;
  • sodelovanje z drugimi ustanovami in institucijami javnega in projektno tudi gospodarskega sektorja v prid vsem občanom občine Vipava.


Občinsko upravo usmerja in nadzira Župan, delo Občinske uprave pa vodi Tajnik Občine. Njene naloge opravljajo uslužbenci Občinske uprave.

Občina Vipava zagotavlja uradne ure po telefonu (tel. št. 05 364 34 10) v času uradnih ur občinske uprave Občine Vipava.

Občina Vipava zagotavlja splošne informacije (informacije o načinu poslovanja organa pri odločanju o upravnih zadevah in izdajanju potrdil, pojasnila v zvezi z uresničevanjem pravic, obveznosti in pravnih koristi ter pojasnila v zvezi z drugimi upravnimi storitvami in o načinu poslovanja organa pri izvajanju upravnih nalog) z objavami na svetovnem spletu ter po javnih uslužbencih, ki so zadolženi za določeno delovno področje.

Splošne informacije v zvezi z upravnimi storitvami s svojega delovnega področja zagotavljajo:

Uradna oseba

Tel.

E-pošta

Benjamin Nučič

05 36 43 425

benjamin.nucic(at)vipava.si

Božidar Lavrenčič

05 36 43 416

bozidar.lavrencic(at)vipava.si

David Premrl

05 36 43 410

david.premrl(at)vipava.si

David Vidrih

05 36 43 421

david.vidrih(at)vipava.si

Goran Troha-Žvokelj

05 36 43 417

goran.troha-zvokelj(at)vipava.si

Jože Papež

05 36 43 414

joze.papez(at)vipava.si

Luka Lango

05 36 43 423

luka.lango(at)vipava.si

Majda Sever

05 36 43 411

majda.sever(at)vipava.si

Martin Čibej

05 36 43 420

martin.cibej(at)vipava.si

Nadja Kobal Malavašič

05 36 43 419

nadja.kobal(at)vipava.si

Vida Babič

05 36 43 418

vida.babic(at)vipava.si

 

 

 

 

Splošne informacije v zvezi z upravnimi storitvami, ki se opravijo na vlogo stranke in obsegajo zlasti podatke o tem, kakšni so pogoji za pridobitev pravice, kje in po kakšnem postopku lahko stranka pridobi pravico, kaj je potrebno priložiti vlogi ter kolikšna je višina upravne takse in morebitnih drugih plačil ter kako se lahko plačilo izvede, so dostopne na spletni strani Občine Vipava. Vse vloge in obrazci so v fizični obliki dostopni tudi v sprejemni pisarni Občine Vipava.

Seznam uradnih oseb, ki zagotavljajo splošne informacije je objavljen na spletni strani Občine Vipava in na oglasni deski Občine Vipava.

 

Seznam pooblaščenih uradnih oseb za vodenje in odločanje v upravnih zadevah

 

Delovni čas občinske uprave:

- v ponedeljek, torek in četrtek od 7:30 do 15:30 ure,

- v sredo od 7:30 do 16:30 ure,

- v petek od 7:30 do 14:30 ure.

V občinski upravi je predvidena možnost premakljivega začetka in konca delovnega časa.

Premakljiv začetek delovnega časa je med 7:30 in 8:30 uro, premakljiv konec delovnega časa pa:

- v ponedeljek, torek in četrtek med 15:30 in 16:30 uro,

- v sredo med 16:30 in 17:30 uro,

- v petek med 14:30 in 15:30 uro.

 

Uradne ure Občinske uprave:

- Ponedeljek:   8:30–11:30 in 13:30–15:30

- Sreda:            8:30–11:30 in 13:30–16:30

- Petek:             8:30–11:30 in 13:00–14:00

 

Uradne ure Župana za občane (po predhodni telefonski najavi v tajništvu na tel. št.: 05 36 43 410):

Sreda: 14:30–16:30

 

----------------------------------------------------------------------------------------

 

direktor občinske uprave

Martin Čibej

Tel.: 05 36 43 420
Email: martin.cibej(at)vipava.si

Višji svetovalec za infrastrukturo

Benjamin Nučič

Tel.: 05 36 43 425
Email: benjamin.nucic(at)vipava.si

Višji svetovalec za okolje, prostor in investicije

Božidar Lavrenčič

Tel.: 05 36 43 416
Email: bozidar.lavrencic(at)vipava.si

Poslovni sekretar

David Premrl

Tel.: 05 36 43 410
Email: david.premrl(at)vipava.si

Administrator V

David Vidrih

Tel.: 05 36 43 421
Email: david.vidrih(at)vipava.si

Višji svetovalec za finančne zadeve in proračun

Goran Troha Žvokelj

Tel.: 05 36 43 417
Email: goran.troha-zvokelj(at)vipava.si

Višji svetovalec za gospodarstvo in kmetijstvo

Jože Papež

Tel.: 05 36 43 414
Email: joze.papez(at)vipava.si

Svetovalec za splošne in pravne zadeve

Jure Dolinar

Tel.: 05 36 43 426
Email: jure.dolinar(@)vipava.si

Svetovalec za okolje, prostor in urbanizem - pripravnik

Luka Lango

Tel.: 05 36 43 423
Email: luka.lango(at)vipava.si

Višja svetovalka za družbene in splošne zadeve

Majda Sever

Tel.: 05 36 43 411
Email: majda.sever(at)vipava.si

Strokovni sodelavec VII/I

Nadja Kobal Malavašič

Tel.: 05 36 43 419
Email: nadja.kobal(at)vipava.si

Referent

Vida Babič

Tel.: 05 36 43 418
Email: vida.babic(at)vipava.si