občinska uprava

Občinska uprava

Občinska uprava v okviru svojih pravic in dolžnosti opravlja upravne, strokovne, organizacijske in druge naloge, ki jih v skladu z zakonodajo izvaja za zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev na področjih, določenih z Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Vipava.

Pri svojem delu je Občinska uprava samostojna in deluje v okviru Ustave RS, zakonov, statuta Občine Vipava, odlokov in drugih veljavnih podzakonskih predpisov.

Organizacija Občinske uprave je prilagojena poslanstvu in nalogam Občinske uprave ter procesom, ki zadevajo njene aktivnosti.

V luči tega mora organiziranost občinske uprave zagotavljati:

  • zakonito, strokovno, učinkovito, racionalno in pravočasno izvrševanje nalog, ki izhajajo iz njenega poslanstva;
  • skozi smotrno organizacijo in vodenje dela v sami upravi;
  • koordinirano izvajanje nalog in učinkovito opravljanje ter realizacijo projektnih nalog;
  • za doseganje tega je predpogoj učinkovit notranji nadzor nad opravljanjem nalog in vrednotenje kvalitete opravljenih nalog;
  • klima vrednotne ter operativna usmerjenost Občinske uprave k uporabnikom storitev;
  • sodelovanje z drugimi ustanovami in institucijami javnega in projektno tudi gospodarskega sektorja v prid vsem občanom občine Vipava.


Občinsko upravo usmerja in nadzira Župan, delo Občinske uprave pa vodi Tajnik Občine. Njene naloge opravljajo uslužbenci Občinske uprave.

Tajnik občine, podsekrtar

Jože Papež

Tel.: 05 36 43 414
Email: joze.papez@vipava.si

Administrator V

David Premrl

Tel.: 05 36 43 410
Email: david.premrl@vipava.si

Višji svetovalec za gospodarstvo, okolje in prostor, Višji svetovalec I

Božidar Lavrenčič

Tel.: 05 36 43 416
Email: bozidar.lavrencic@vipava.si

Referent, Referent I

Vida Babič

Tel.: 05 36 43 418
Email: vida.babic@vipava.si

Administrator V

David Vidrih

Tel.: 05 36 43 421
Email: david.vidrih@vipava.si

Višja svetovalka za družbene in splošne zadeve, Višji svetovalec I

Majda Sever

Tel.: 05 36 43 411
Email: majda.sever@vipava.si

Višja svetovalka za pravne zadeve, Višji svetovalec I

Helena Kobal

Tel.: 05 36 43 420
Email: helena.kobal@vipava.si

Višja svetovalka za finančne zadeve in proračun, Višji svetovalec I

Silvana Vitežnik

Tel.: 05 36 43 417
Email: silvana.viteznik@vipava.si

Strokovni sodelavec VII/I

Nadja Kobal Malavašič

Tel.: 05 36 43 419
Email: nadja.kobal@vipava.si