Na vsebino
Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 3Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 10

Predpisi po letu sprejetja

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Predpisi sprejeti v letu 2021

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta OPPN
Južna vojašnica – 1. del za naselje Vipava (EUP VI9 CU)
(Ur.l.RS,št. 164/2020)

Odlok o vzdrževanju čistoče in splošnem redu v Občini Vipava (Ur.l.RS,št. 105/2021)

Pravilnik o spremembah Pravilnika in merilih o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Vipava (Ur.l.RS,št. 36/2021)

Pravilnik o spremembah Pravilnika o subvencioniranju obrestnih mer za najete kredite za izgradnjo, prenovo in nakup stanovanj in stanovanjskih hiš v Občini Vipava (Ur.l.RS,št. 36/2021)

Odlok o rebalansu proračuna Občine Vipava za leto 2021 št. 1 - februar 2021 (Ur.l.RS,št. 31/2021) (Odlok o rebalansu proračuna Občine Vipava za leto 2021 št. 1 - februar 2021)

Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Vipava (Ur.l.RS,št. 16/2021)

Odlok o proračunu Občine Vipava za leto 2021   (Ur.l.RS,št. 13/2021) (Odlok o proračunu Občine Vipava za leto 2021)

 

 

 

 

Predpisi sprejeti v letu 2020

Sklep o stanovanjski najemnini   (Ur.l.RS,št. 202/2020)

Sklep o začasnem financiranju Občine Vipava v obdobju januar–marec 2021   (Ur.l.RS,št. 202/2020)

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta OPPN Južna vojašnica – 1. del za naselje Vipava (EUP VI9 CU) (Ur.l.RS,št. 164/2020)

Odlok o rebalansu proračuna Občine Vipava za leto 2020 št. 2 - oktober 2020 (Ur.l.RS,št. 157/2020) (Odlok o rebalansu proračuna Občine Vipava za leto 2020 št. 2 - oktober 2020)

Odlok o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Vipava (Ur.l.RS,št. 91/2020)

Odlok o pokopališkem redu v Občini Vipava (Ur.l.RS,št. 91/2020)

Odlok o rebalansu proračuna Občine Vipava za leto 2020 št. 1 - junij 2020 (Ur.l.RS,št. 91/2020) (Odlok o rebalansu proračuna Občine Vipava za leto 2020 št. 1 - junij 2020)

Zaključni račun proračuna Občine Vipava za leto 2019 (Ur.l.RS,št. 77/2020)

Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve Občine Vipava za leto 2020 (Ur.l.RS,št. 58/2020)

Pravilnik za sofinanciranje prireditev v Občini Vipava (Ur.l.RS,št. 14/2020)

Odlok o spremembi Odloka o pogodbenem zagotavljanju prihrankov energije na področju javne razsvetljave v Občini Vipava (Ur.l.RS,št. 14/2020)

Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov drugih društev na področju družbenih dejavnosti v Občini Vipava (Ur.l.RS,št. 5/2020)

Pravilnik o spremembi Pravilnika o sofinanciranju socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti ter letovanja otrok v Občini Vipava (Ur.l.RS,št. 5/2020)

Odlok o proračunu Občine Vipava za leto 2020 (Ur.l.RS,št. 5/2020) (Odlok o proračunu Občine Vipava za leto 2020)

Ugotovitveni sklep o revalorizaciji vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Vipava za leto 2020

 

 

Predpisi sprejeti v letu 2019

Sklep o začasnem financiranju Občine Vipava v obdobju januar-marec 2020 (Ur.l.RS,št. 81/2019) (Sklep o začasnem financiranju Občine Vipava v obdobju januar-marec 2020)

Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Vipava (Ur.l.RS,št. 73/2019)

Sklep o cenah programov Otroškega vrtca Ajdovščina (Ur.l.RS,št. 70/2019)

Odlok o rebalansu proračuna Občine Vipava za leto 2019 (Ur.l.RS,št. 59/2019) (Odlok o rebalansu proračuna Občine Vipava za leto 2019)

Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Vipava (Ur.l.RS,št. 53/2019)

Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Vipava (Ur.l.RS,št. 36/2019)

Zaključni račun proračuna Občine Vipava za leto 2018 (Ur.l.RS,št. 30/2019) (Zaključni račun proračuna Občine Vipava za leto 2018)

Odlok o proračunu Občine Vipava za leto 2019 (Ur.l.RS,št. 20/2019) (Odlok o proračunu Občine Vipava za leto 2019)

Sklep o cenah programov Otroškega vrtca Ajdovščina (Ur.l.RS,št. 13/2019)

Ugotovitveni sklep o prenosu mandata občinskega svetnika (Ur.l.RS,št. 4/2019)

 

 

Predpisi sprejeti v letu 2018

Sklep o začasnem financiranju Občine Vipava v obdobju januar-marec 2019 (Ur.l.RS,št. 86/2018) (Sklep o začasnem financiranju Občine Vipava v obdobju januar-marec 2019)

Ugotovitveni sklep o revalorizaciji vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Vipava za leto 2019

Poročilo o izidu glasovanja na ponovnih volitvah dveh članov sveta krajevne skupnosti Podnanos (Ur.l.RS,št. 81/2018)

Poročilo o izidu volitev v Občini Vipava na rednih volitvah v svete krajevnih skupnosti 18. novembra 2018 (Ur.l.RS,št. 76/2018)

Poročilo o izidu volitev v Občini Vipava na rednih volitvah 18. novembra 2018 (Ur.l.RS,št. 76/2018)

Razpis ponovnih volitev za dva člana Sveta Krajevne skupnosti Podnanos v Občini Vipava (Ur.l.RS,št. 68/2018)

Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Vipava za volilno leto 2018 (Ur.l.RS,št. 58/2018)

Pravilnik o spremembi Pravilnika o postopku in kriterijih za vpis otrok v vrtec (Ur.l.RS,št. 58/2018)

Pravilnik o subvencioniranju stroškov prevozov oseb s posebnimi potrebami (Ur.l.RS,št. 58/2018)

Odlok o spremembi Odloka o določitvi volilnih enot in števila članov svetov krajevnih skupnosti za volitve članov svetov KS na območju Občine Vipava (Ur.l.RS,št. 58/2018)

Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Vipava (Ur.l.RS,št. 53/2018)

Odlok o turistični taksi v Občini Vipava (Ur.l.RS,št. 44/2018)

Dopolnitev Sklepa o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za naselje Goče (EUP GO23, GO24, GO25, GO30, OV44, OV55, OV291, OV325) (Ur.l.RS,št. 40/2018)

Zaključni račun proračuna Občine Vipava za leto 2017 (Ur.l.RS,št. 33/2018)

Sklep o določitvi osnovne plače direktorja javnega zavoda Zavod za turizem Trg Vipava (Ur.l.RS,št. 17/2018)

Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Občini Vipava (Ur.l.RS,št. 17/2018)

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev št. 7 Občinskega prostorskega načrta Občine Vipava SD OPN7 (Ur.l.RS,št. 8/2018)

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev št. 7 Občinskega prostorskega načrta občine Vipava SD OPN7 (Obrazec-POBUDA ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE PROSTORA)

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev št. 6 Občinskega prostorskega načrta Občine Vipava (Ur.l.RS,št. 5/2018)

Odlok o spremembi Odloka o podeljevanju priznanj Občine Vipava (Ur.l.RS,št. 2/2018)

Pravilnik o sofinanciranju prireditev in drugih aktivnosti, ki pospešujejo razvoj turizma, mladinskih projektov ter drugih družbenih dejavnosti v Občini Vipava (Ur.l.RS,št. 1/2018)

 

 

Predpisi sprejeti v letu 2017

Odlok o proračunu Občine Vipava za leto 2018 (Ur.l.RS,št. 79/2017) (Odlok o proračunu Občine Vipava za leto 2018)

Odlok o spremembah in dopolnitvah št. 5 Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Vipava (Ur.l.RS,št. 69/2017)

Odlok o rebalansu proračuna Občine Vipava za leto 2017 (Ur.l.RS,št. 55/2017)

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za naselje Goče (EUP GO23, GO24, GO25, GO30) (Ur.l.RS,št. 47/2017)

Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili v Občini Vipava (Ur.l.RS,št. 40/2017)

Odlok o sodelovanju pri skupnem izvajanju in koncesiji za gospodarski javni službi obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Vipava (Ur.l.RS,št. 40/2017)

Spremembe Poslovnika Občinskega sveta Občine Vipava (Ur.l.RS,št. 27/2017)

Sklep o določitvi osnovne plače direktorja javnega zavoda Zavod za turizem Trg Vipava (Ur.l.RS,št. 20/2017)

Sklep o soglasju k uskladitvi cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu (Ur.l.RS,št. 20/2017)

Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena v naselju Goče, v Občini Vipava (Ur.l.RS,št. 20/2017)

Zaključni račun proračuna Občine Vipava za leto 2016 (Ur.l.RS,št. 20/2017)

Spremembe Statuta Občine Vipava (Ur.l.RS,št. 20/2017)

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev št. 5 Občinskega prostorskega načrta Občine Vipava (Ur.l.RS,št. 6/2017)

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev št. 4 Občinskega prostorskega načrta Občine Vipava (Ur.l.RS,št. 4/2017)

 

 

Predpisi sprejeti v letu 2016

Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Vipava  (Ur.l.RS,št. 87/2016)

Odlok o proračunu Občine Vipava za leto 2017  (Ur.l.RS,št. 87/2016)

Odlok o rebalansu proračuna Občine Vipava za leto 2016  (Ur.l.RS,št. 67/2016)

Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinska uprava občin Šempeter - Vrtojba, Renče - Vogrsko, Miren - Kostanjevica, Vipava in Ajdovščina (Ur.l.RS,št. 63/2016 / Šempeter-Vrtojba)

Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinska uprava občin Šempeter - Vrtojba, Renče - Vogrsko, Miren - Kostanjevica in Vipava (Ur.l.RS,št. 63/2016 / Šempeter-Vrtojba)

Sklep o uradnem elektronskem poštnem naslovu Občine Vipava  (Ur.l.RS,št. 55/2016)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Vipava  (Ur.l.RS,št. 48/2016)

Zaključni račun proračuna Občine Vipava za leto 2015  (Ur.l.RS,št. 28/2016)

Odlok o spremembah in dopolnitvah št. 3 Občinskega prostorskega načrta Občine Vipava  (Ur.l.RS,št. 26/2016)

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev št. 3 Občinskega prostorskega načrta Občine Vipava  (Ur.l.RS,št. 13/2016)

 


Predpisi sprejeti v letu 2015

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Ur.l.RS,št. 101/2015)

Odlok o proračunu Občine Vipava za leto 2016 (Ur.l.RS,št. 101/2015)

Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Vipava (Ur.l.RS,št. 94/2015)

Odlok o rebalansu proračuna Občine Vipava za leto 2015 (Ur.l.RS,št. 81/2015)

Obvestilo o pridobitvi potrdila EK o prejemu povzetka informacij o državni pomoči z identifikacijsko številko sheme pomoči (Ur.l.RS,št. 61/2015)

Pravilnik o subvencioniranju obrestne mere kreditov najetih za pospeševanje in razvoj kmetijstva v Občini Vipava za programsko obdobje 2015–2020 (Ur.l.RS,št. 55/2015)

Sklep o cenah ravnanja z odpadki (Ur.l.RS,št. 45/2015)

Sklep o cenah storitev povezanih z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami (Ur.l.RS,št. 45/2015)

Sklep o cenah storitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda (Ur.l.RS,št. 45/2015)

Sklep o cenah storitev oskrbe s pitno vodo (Ur.l.RS,št. 45/2015)

Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Vipava (Ur.l.RS,št. 32/2015)

Zaključni račun proračuna Občine Vipava za leto 2014 (Ur.l.RS,št. 17/2015)

Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah št. 1 Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Vipava (Ur.l.RS,št. 8/2015)
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Vipava (Ur.l.RS,št. 8/2015)
Odlok o proračunu Občine Vipava za leto 2015 (Ur.l.RS,št. 8/2015)

 

 

Predpisi sprejeti v letu 2014
Sklep o začasnem financiranju Občine Vipava v obdobju januar–marec 2015 (Ur.l.RS,št. 94/2014)
Razpis ponovnih volitev za člana sveta Krajevne skupnosti Podnanos v 1. volilni enoti (naselje Orehovica) v Občini Vipava (Ur.l.RS,št. 93/2014)
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev št. 2 Občinskega prostorskega načrta Občine Vipava (Ur.l.RS,št. 92/2014)
Odlok o spremembah in dopolnitvah št. 1 Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Vipava (Ur.l.RS,št. 87/2014)
Ugotovitveni sklep o prehodu mandata občinskega svetnika Občine Vipava na naslednjo kandidatko (Ur.l.RS,št. 81/2014)
Poročilo o izidu volitev v Občini Vipava na rednih volitvah 5. oktobra 2014 (Ur.l.RS,št. 79/2014)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Ur.l.RS,št. 73/2014)
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Razvojna agencija ROD Ajdovščina (Ur.l.RS,št. 73/2014)
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Vipava (Ur.l.RS,št. 73/2014)
Poslovnik Nadzornega odbora Občine Vipava (Ur.l.RS,št. 73/2014)
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Vipava (Ur.l.RS,št. 73/2014)
Odlok o rebalansu proračuna Občine Vipava za leto 2014 (Ur.l.RS,št. 68/2014)
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Vipava za volilno leto 2014 (Ur.l.RS,št. 53/2014)
Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Vipava (Ur.l.RS,št. 51/2014)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podeljevanju priznanj Občine Vipava (Ur.l.RS,št. 45/2014)
Odlok o spremembi Odloka o določitvi volilnih enot in števila članov svetov krajevnih skupnosti za volitve članov svetov KS na območju Občine Vipava (Ur.l.RS,št. 45/2014)
Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta Občine Vipava (Ur.l.RS,št. 45/2014)
Odlok o določitvi volilnih enot in števila članov svetov krajevnih skupnosti za volitve članov svetov KS na območju Občine Vipava (Ur.l.RS,št. 33/2014)
Zaključni račun proračuna Občine Vipava za leto 2013 (Ur.l.RS,št. 24/2014)
Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Vipava (Ur.l.RS, št. 9/2014) (Vpogled v kartografski del OPN občine Vipava preko portala iObcina)Predpisi sprejeti v letu 2013
Odlok o proračunu Občine Vipava za leto 2014 (Ur.l.RS,št. 111/2013)
Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Zavod za turizem Trg Vipava (Ur.l.RS,št. 90/2013)
Odlok o rebalansu proračuna Občine Vipava za leto 2013 (Ur.l.RS,št. 87/2013)
Odlok o socialnih in drugih pomočeh v Občini Vipava (Ur.l.RS,št. 35/2013)
Zaključni račun proračuna Občine Vipava za leto 2012 (Ur.l.RS,št. 35/2013)
Odlok o lokalnem turističnem vodenju na turističnem območju Občine Vipava ter na turističnem območju Smaragdne poti (Ur.l.RS,št. 2/2013)

 


Predpisi sprejeti v letu 2012
Odlok o proračunu Občine Vipava za leto 2013 (Ur.l.RS,št. 106/2012)
Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinska uprava občin Šempeter - Vrtojba, Renče - Vogrsko, Miren - Kostanjevica in Vipava (Ur.l.RS,št. 103/2012)
Odločba o razveljavitvi 39. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Vipava (Ur.l.RS,št. 75/2012)
Odlok o rebalansu proračuna Občine Vipava za leto 2012 (Ur.l.RS,št. 72/2012)
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vipava za leto 2011 (Ur.l.RS,št. 72/2012)
Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, predsednikov in članov delovnih teles občinskega sveta ter predsednikov in članov drugih občinskih organov v Občini Vipava (Ur.l.RS,št. 68/2012)
Odlok o pogodbenem zagotavljanju prihrankov energije na področju javne razsvetljave v Občini Vipava (Ur.l.RS,št. 30/2012)
Pravilnik o sofinanciranju socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti ter letovanja otrok v Občini Vipava (Ur.l.RS,št. 18/2012)
Pravilnik in merila o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Vipava (Ur.l.RS,št. 2/2012)

 


Predpisi sprejeti v letu 2011
Odlok o proračunu Občine Vipava za leto 2012 (Ur.l.RS,št. 107/2011)
Odlok o rebalansu proračuna Občine Vipava za leto 2011 (Ur.l.RS,št. 90/2011)
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vipava za leto 2010 (Ur.l.RS,št. 79/2011)
Poslovnik Občinskega sveta Občine Vipava (UL št. 42, 31. 5. 2011)
Statut Občine Vipava (UL št. 42, 31. 5. 2011)
Obvezna razlaga 39. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Vipava (UL št. 30, 22. 4. 2011)
Pravilnik in merila o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Vipava (UL št. 22, 25. 3. 2011)
Pravilnik o sofinanciranju prireditev in drugih aktivnosti, ki pospešujejo razvoj turizma, mladinskih projektov ter drugih družbenih dejavnosti v Občini Vipava (UL št. 22, 25. 3. 2011)
Odlok o lokalnem turističnem vodenju na turističnem območju Občine Vipava (UL št. 18, 15. 3. 2011)
Odlok o proračunu Občine Vipava za leto 2011 (UL št. 18, 15. 3. 2011)Predpisi sprejeti v letu 2010
Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2011 (UL št. 106, 27. 12. 2010)
Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve (UL št. 106, 27. 12. 2010)
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Vipava za leto 2010 (UL št. 106, 27. 12. 2010)
Sklep o začasnem financiranju Občine Vipava v obdobju januar–marec 2011 (UL št. 106, 27. 12. 2010)
Poročilo o izidu volitev v Občini Vipava na rednih volitvah 10. oktobra 2010 (UL št. 92, 19. 11. 2010)
Poročilo o izidu drugega kroga rednih volitev župana Občine Vipava 24. oktobra 2010 (UL št. 91, 15. 11. 2010)
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Vipava (UL št. 106, 22. 12. 2009) Popravek Odloka o določitvi volilnih enot in števila članov svetov krajevnih skupnosti za volitve članov svetov KS na območju Občine Vipava v letu 2010 (UL št. 82, 18. 10. 2010)
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Vipava za leto 2010 (UL št. 66, 13. 8. 2010)
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Vipava (UL št. 63, 3. 8. 2010)
Odlok Odlok o določitvi volilnih enot in števila članov svetov Krajevnih skupnosti za volitve članov svetov KS na območju Občine Vipava v letu 2010 (UL št. 63, 3. 8. 2010)
Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta Občine Vipava v letu 2010 (UL št. 63, 3. 8. 2010)
Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Vipava (UL št. 62, 30. 7. 2010)
Popravek Odloka o proračunu Občine Vipava za leto 2010 (UL št. 50, 24. 6. 2010)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Draga Bajca Vipava (UL št. 45, 4. 6. 2010)
Odlok o spremembah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Vipava (UL št. 45, 4. 6. 2010)
Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Vipava (UL št. 39, 17. 5. 2010)
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vipava za leto 2009 (UL št. 36, 4. 5. 2010)
Odlok o turistični taksi v Občini Vipava (UL št. 18, 8. 3. 2010)
Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Vipava (UL št. 17, 5. 3. 2010)


Predpisi sprejeti v letu 2009
Odlok o proračunu Občine Vipava za leto 2010 (UL št. 106, 22. 12. 2009)
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje bivše Južne vojašnice v Vipavi in Kociančičeve ulice (UL št. 99, 7. 12. 2009)
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Vipava za leto 2009 (UL št. 76, 30. 9. 2009)
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vipava za leto 2008 (UL št. 46, 19. 6. 2009) Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vipava za leto 2007 (UL št. 46, 19. 6. 2009)


Predpisi sprejeti v letu 2008
Odlok o proračunu Občine Vipava za leto 2009 (UL št. 121, 23. 12. 2008)
Odlok o spremembi Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Vipava (UL št. 90, 22. 9. 2008)
Odlok o izvajanju pokopališke in pogrebne dejavnosti ter o urejanju pokopališč na območju Občine Vipava (UL št. 75, 22. 7. 2008)
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Vipava za leto 2008 (UL št. 73, 18. 7. 2008)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za proizvodne, obrtne in storitvene cone V1, V2 in V3 Vipava (UL št. 57, 10. 6. 2008)
Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Draga Bajca Vipava (UL št. 57, 10. 6. 2008)
Popravek Odloka o proračunu Občine Vipava za leto 2008 (UL št. 5, 18. 1. 2008)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Vipava (UL št. 2, 8. 1. 2008)


Predpisi sprejeti v letu 2007
Popravek Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, predsednikov in članov delovnih teles občinskega sveta ter predsednikov in članov drugih občinskih organov v Občini Vipava (UL št. 118, 21. 12. 2007)
Odlok o proračunu Občine Vipava za leto 2008 (UL št. 115, 14. 12. 2007)
Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, predsednikov in članov delovnih teles občinskega sveta ter predsednikov in članov drugih občinskih organov v Občini Vipava (UL št. 113, 11. 12. 2007)
Odlok o območjih predkupne pravice Občine Vipava na nepremičninah (UL št. 113, 11. 12. 2007)
Sklep o ugotovitvi, da je mandat članice Občinskega sveta Občine Vipava prešel na drugega kandidata (UL št. 104, 16. 11. 2007)
Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za proizvodne, obrtne in storitvene cone V1, V2 in V3 Vipava (UL št. 97, 24. 10. 2007)
Sklep o začetku priprave občinskega prostorskega načrta (OPN) Vipava (UL št. 93, 12. 10. 2007)
Pravilnik o subvencioniranju obrestne mere kreditov najetih za pospeševanje in razvoj kmetijstva iz sredstev odškodnin zaradi spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč in gozdov zaradi gradnje HC Vipava–Razdrto (UL št. 85, 21. 9. 2007)
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Vipava za leto 2007 (UL št. 85, 21. 9. 2007)
Odlok o spremembah Odloka o Občinskem lokacijskem načrtu za proizvodne, obrtne in storitvene cone V1, V2 in V3 Vipava (UL št. 77, 27. 8. 2007)
Odlok o dodeljevanju socialnih in drugih pomoči v Občini Vipava (UL št. 74, 17. 8. 2007)
Program priprave sprememb in dopolnitev PUP Občine Vipava (predlog za skrajšani postopek) (UL št. 29, 30. 3. 2007)
Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju Občine Vipava (UL št. 29, 30. 3. 2007)
Odlok o varstvu pred požarom na območju Občine Vipava (UL št. 29, 30. 3. 2007)
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vipava za leto 2006 (UL št. 27, 26. 3. 2007)
Odlok o proračunu Občine Vipava za leto 2007 (UL št. 16, 23. 2. 2007)
Odlok o proračunu Občine Vipava za leto 2007 (ODLOK S PRILOGAMI) (Uradni list RS, št.: 16/2007)
Sklep o soglasju k uskladitvi cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu(Uradni list RS, št.: 16/2007)
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vipava za leto 2006(Uradni list RS, št.: 27/2007)
Odlok o varstvu pred požarom na območju Občine Vipava(Uradni list RS, št.: 29/2007)
Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju Občine Vipava(Uradni list RS, št.: 29/2007)
Program priprave sprememb in dopolnitev PUP Občine Vipava (predlog za skrajšani postopek)(Uradni list RS, št.: 29/2007)
Program priprave spremembe lokacijskega načrta za proizvodne, obrtne in storitvene cone V1, V2 in V3 (skrajšani postopek)(Uradni list RS, št.: 29/2007)
Pravilnik o uporabi kulturne dvorane(Uradni list RS, št.: 38/2007)
Odlok o spremembah Odloka o oskrbi s pitno vodo
Odlok o dodeljevanju socialnih in drugih pomoči v Občini Vipava
Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina
Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina
Pravilnik o subvencioniranju obrestne mere kreditov najetih za pospeševanje in razvoj kmetijstva iz sredstev odškodnin zaradi spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč in gozdov zaradi gradnje HC Vipava–Razdrto
Sklep o začetku priprave občinskega prostorskega načrta (OPN) Vipava
Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za proizvodne, obrtne in storitvene cone V1, V2 in V3 Vipava
Odlok o območjih predkupne pravice Občine Vipava na nepremičninah
Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, predsednikov in članov delovnih teles občinskega sveta ter predsednikov in članov drugih občinskih organov v Občini Vipava
Popravek Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, predsednikov in članov delovnih teles občinskega sveta ter predsednikov in članov drugih občinskih organov v Občini Vipava


Predpisi sprejeti v letu 2006
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Vipava za leto 2006(Uradni list RS, št.: 44/2006)
Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za proizvodne(Uradni list RS, št.: 50/2006)
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vipava za leto 2005(Uradni list RS, št.: 58/2006)
Odlok o pogojih opravljanja dejavnosti turističnih v(Uradni list RS, št.: 62/2006)
Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Vipava(Uradni list RS, št.: 86/2006)
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Vipava(Uradni list RS, št.: 94/2006)
Sklep o zamenjavi namestnika člana občinske volilne komisije(Uradni list RS, št.: 94/2006)
Ugotovitveni sklep o podaljšanju mandata Občinski volilni komisiji Občine Vipava(Uradni list RS, št.: 94/2006)
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Vipava v letu 2006(Uradni list RS, št.: 95/2006)
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Vipava za leto 2006(Uradni list RS, št.: 106/2006)
Odlok o spremembi Odloka o nadomestilu za uporabo s(Uradni list RS, št.: 114/2006)
Poročilo o izidu volitev v Občini Vipava na rednih volitvah 22. oktobra 2006(Uradni list RS, št.: 119/2006)
Poročilo o izidu drugega kroga rednih volitev župana Občine Vipava 12. novembra 2006(Uradni list RS, št.: 121/2006)
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra(Uradni list RS, št.: 121/2006)
Sklep o začasnem financiranju Občine Vipava v letu 2007(Uradni list RS, št.: 138/2006)


Predpisi sprejeti v letu 2005
Pravilnik o uvedbi agromelioracije na območju Občine(Uradni list RS, št.: 5/2005)
Program priprave lokacijskega načrta za proizvodne(Uradni list RS, št.: 41/2005)
Odlok o Zaključnem računu proračuna Občine Vipava za leto 2004(Uradni list RS, št.: 49/2005)
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Ajdovščina(Uradni list RS, št.: 52/2005)
Odlok o razglasitvi enote dediščine Hrašče – Gospoda(Uradni list RS, št.: 77/2005)
Sklep o javni razgrnitvi občinskega lokacijskega načrta(Uradni list RS, št.: 78/2005)
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Vipava za leto 2005(Uradni list RS, št.: 91/2005)
Pravilnik o spremembah Pravilnika o plačah in drugih(Uradni list RS, št.: 91/2005)
Spremembe Statuta Občine Vipava(Uradni list RS, št.: 91/2005)
Pravilnik o spremembah Pravilnika o vrednotenju kul(Uradni list RS, št.: 106/2005)
Odlok o proračunu Občine Vipava za leto 2006(Uradni list RS, št.: 115/2005)
Sklep o soglasju k uskladitvi cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu(Uradni list RS, št.: 106/2005)
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Vipava za leto 2005(Uradni list RS, št.: 110/2005)


Predpisi sprejeti v letu 2004
Odlok o prerazporeditvi sredstev proračunske rezerve(Uradni list RS, št.: 3/2004)
Odlok o proračunu Občine Vipava za leto 2004(Uradni list RS, št.: 3/2004)
Popravek Odloka o proračunu Občine Vipava za leto 2004(Uradni list RS, št.: 8/2004)
Popravek Odloka o proračunu Občine Vipava za leto 2004(Uradni list RS, št.: 10/2004)
Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Vipava(Uradni list RS, št.: 10/2004)
Odlok o ukinitvi statusa javnega dobra(Uradni list RS, št.: 19/2004)
Odlok o spremembah odloka o opravljanju gospodarske(Uradni list RS, št.: 34/2004)
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vipava za leto 2003(Uradni list RS, št.: 34/2004)
Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve osebne pomoči(Uradni list RS, št.: 38/2004)
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o p(Uradni list RS, št.: 40/2004)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovit(Uradni list RS, št.: 74/2004)
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Vipava za leto 2004 (čistopis)(Uradni list RS, št.: 86/2004)
Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Vipava za leto 2004(Uradni list RS, št.: 106/2004)
Odlok o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo s(Uradni list RS, št.: 128/2004)
Odlok o proračunu Občine Vipava za leto 2005(Uradni list RS, št.: 142/2004)
Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Vipava(Uradni list RS, št.: 142/2004)


Predpisi sprejeti v letu 2003
Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funk(Uradni list RS, št.: 5/2003)
Odlok o organiziranju in izvajanju javne službe pomoč(Uradni list RS, št.: 36/2003)
Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega vzgoj(Uradni list RS, št.: 45/2003)
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomesti(Uradni list RS, št.: 53/2003)
Pravilnik o pospeševanju in razvoju malega gospodars(Uradni list RS, št.: 57/2003)
Program priprave lokacijskega načrta za Vetrno elekt(Uradni list RS, št.: 80/2003)
Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih(Uradni list RS, št.: 80/2003)
Odlok o ustanovitvi Sveta za varstvo uporabnikov ja(Uradni list RS, št.: 106/2003)
Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki(Uradni list RS, št.: 109/2003)
Pravilnik o tarifnem sistemu za obračun storitev go(Uradni list RS, št.: 109/2003)
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča(Uradni list RS, št.: 117/2003)


Predpisi sprejeti v letu 2002
Statutarni sklep(Uradno glasilo, št.: 3/2002)
Sklep o uradnem elektronskem poštnem naslovu Občine Vipava(Uradni list RS, št.: 5/2002)
Odlok o prenehanju veljavnosti odloka o pogojih in m(Uradni list RS, št.: 36/2002)
Odlok o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo st(Uradni list RS, št.: 40/2002)
Pravilnik o spr. in dopol. Pravil. o subv. obr. mere(Uradni list RS, št.: 54/2002)
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o v(Uradni list RS, št.: 54/2002)
Statut Občine Vipava(Uradni list RS, št.: 54/2002)
Poslovnik Občinskega sveta občine Vipava(Uradni list RS, št.: 55/2002)
Odlok o ureditvenem načrtu Vipava Center(Uradni list RS, št.: 65/2002)
Sklep o določitvi volilnih enot in števila članov sv(Uradni list RS, št.: 78/2002)
Odlok o določitvi števila članov sveta KS Lože in KS(Uradni list RS, št.: 83/2002)
Spremembe in dopolnitve statuta Občine Vipava(Uradni list RS, št.: 83/2002)
Odlok o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko(Uradni list RS, št.: 99/2002)


Predpisi sprejeti v letu 2001
Odlok o merilih za določanje podaljšanega obratovalne(Uradno glasilo, št.: 1/2001)
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča(Uradno glasilo, št.: 2/2001)
Pravilnik o spr. in dopol. Pravil. o subv. obr. mere(Uradno glasilo, št.: 3/2001)
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o oskrbi s pitno vodo(Uradno glasilo, št.: 4/2001)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju z(Uradno glasilo, št.: 5/2001)
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o opravljanju(Uradno glasilo, št.: 6/2001)
Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v c(Uradno glasilo, št.: 6/2001)


Predpisi sprejeti v letu 2000
Obvezna razlaga(Uradno glasilo, št.: 2/2000)
Odlok o občinskih cestah(Uradno glasilo, št.: 2/2000)
Sklep o določitvi športnih objektov občinskega pomena(Uradno glasilo, št.: 2/2000)
Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave(Uradno glasilo, št.: 3/2000)
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih v občini Vipava(Uradno glasilo, št.: 3/2000)
Odlok o opravljanju gospodarske javne službe oskrbe s(Uradno glasilo, št.: 4/2000)
Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgoj(Uradno glasilo, št.: 4/2000)
Sklep o izbiri koncesionarja brez javnega razpisa(Uradno glasilo, št.: 4/2000)
Odlok o dopolnitvah sprememb prostorskih sestavin dol(Uradno glasilo, št.: 5/2000)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podeljevan(Uradno glasilo, št.: 5/2000)
Pravilnik o subvenc. obrest. mere kreditov najetih za(Uradno glasilo, št.: 5/2000)
Pravilnik o vrednotenju kulturnih programov v občini Vipava(Uradno glasilo, št.: 5/2000)
Pravilnik o vrednotenju programov športa v občini Vipava(Uradno glasilo, št.: 5/2000)
ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O ORG(Uradno glasilo, št.: 8/2000 – 9/1997)
Odlok o ureditvi cestnega prometa v občini Vipava(Uradno glasilo, št.: 8/2000)
Odlok o merilih za določanje dežurstev prodajaln(Uradno glasilo, št.: 9/2000)
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavi(Uradno glasilo, št.: 9/2000)


Predpisi sprejeti v letu 1999
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojn(Uradno glasilo, št.: 3/1999)
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavi(Uradno glasilo, št.: 5/1999)
Odlok o dodeljevanju socialnih in drugih pomoči v obč(Uradno glasilo, št.: 7/1999)
Odlok o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroški(Uradno glasilo, št.: 7/1999)
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavi(Uradno glasilo, št.: 7/1999)
Odlok o spremembi Odloka o komunalnih taksah(Uradno glasilo, št.: 7/1999)
Pravilnik o odvajanju odpadnih in padavinskih voda na(Uradno glasilo, št.: 8/1999)
Odlok o merilih za določevanje plačil in načinu izvaj(Uradno glasilo, št.: 9/1999)
Odlok o občinskih upravnih taksah v občini Vipava(Uradno glasilo, št.: 9/1999)
Odlok o turistični taksi v občini Vipava(Uradno glasilo, št.: 9/1999)


Predpisi sprejeti v letu 1998
Odlok o spremembi Odloka o varovanju vodnih virov Šum(Uradno glasilo, št.: 5/1998)
Odlok o spremembah Statuta Občine Vipava(Uradno glasilo, št.: 7/1998)
Pravilnik o subvencioniranju obrestnih mer za najete(Uradno glasilo, št.: 7/1998)
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavi(Uradno glasilo, št.: 9/1998)
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojn(Uradno glasilo, št.: 9/1998)
Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov Ob(Uradno glasilo, št.: 13/1998)
Odlok o številu članov Svetov Krajevnih skupnosti v(Uradno glasilo, št.: 13/1998)
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini Vipav(Uradno glasilo, št.: 15/1998)


Predpisi sprejeti v letu 1997
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega za(Uradno glasilo, št.: 4/1997)
Odlok o organiziranju in izvajanju lokalne javne službe(Uradno glasilo, št.: 9/1997)
Sklep o določitvi povprečne gradbene cene za m2 koris(Uradno glasilo, št.: 10/1997)
Odlok o odvajanju in čiščenju odpadnih in padavinskih voda(Uradno glasilo, št.: 17/1997)


Predpisi sprejeti v letu 1996
Odlok o obliki in uporabi grba in zastave občine Vipava(Uradno glasilo, št.: 1/1996)
Odlok o občinskem prazniku občine Vipava(Uradno glasilo, št.: 4/1996)
Odlok o peticiji in ljudski iniciativi(Uradno glasilo, št.: 4/1996)
Odlok o podeljevanju priznanj občine Vipava(Uradno glasilo, št.: 4/1996)
Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih s(Uradno glasilo, št.: 6/1996)
Sklepi o številu članov Svetov Krajevnih skupnosti(Uradno glasilo, št.: 6/1996)
Odlok o komunalnih taksah(Uradno glasilo, št.: 10/1996)
Odlok o pogojih in merilih za dodeljevanje socialnih(Uradno glasilo, št.: 12/1996)
Tarifa komunalnih taks(Uradno glasilo, št.: 12/1996)
Odlok o varovanju vodnih virov Šumljak, Močila in Ba(Uradno glasilo, št.: 21/1996)
Odredba o uvedbi agromelioracijskega postopka za ure(Uradni list RS, št.: 36/1996)
Odredba o uvedbi agromelioracijskega postopka za ure(Uradni list RS, št.: 50/1996)


Predpisi sprejeti v letu 1995
Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave(Uradno glasilo, št.: 5/1995)
Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Vipava(Uradno glasilo, št.: 13/1995)


Predpisi sprejeti v letu 1994
Pravilnik o koriščenju čebelje paše v občini Ajdovšči(Uradno glasilo, št.: 3/1994)
Odlok o oskrbi s pitno vodo(Uradno glasilo, št.: 4/1994)
Odlok o spremembi Odloka o imenovanju ulic v naselju(Uradno glasilo, št.: 4/1994)
Odlok o razglasitvi domačije na Slapu, št. 18 – Majer(Uradno glasilo, št.: 7/1994)


Predpisi sprejeti v letu 1993
Dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in sred(Uradno glasilo, št.: 11/1993)
Odlok o oskrbi uporabnikov s plinom v omrežju(Uradno glasilo, št.: 11/1993)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsk(Uradno glasilo, št.: 11/1993)
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Gasilsko reševaln(Uradno glasilo, št.: 11/1993)


Predpisi sprejeti v letu 1992
Odlok o organiziranju javnih zavodov na področju vzgo(Uradno glasilo, št.: 3/1992)
Odlok o organiziranju vzgojnovarstvenega zavoda Otroš(Uradno glasilo, št.: 6/1992)
Odlok o razglasitvi grobnice Hrovatin-Laurin z egipča(Uradno glasilo, št.: 8/1992)
Osnutek Programske zasnove za Južno vojašnico v Vipav(Uradno glasilo, št.: 9/1992)


Predpisi sprejeti v letu 1991
Odlok o ureditvenem načrtu Vipava center(Uradno glasilo, št.: 3/1991)
Uskladitve sprememb in dopolnitev dolgoročnega plana(Uradno glasilo, št.: 3/1991)
Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta(Uradno glasilo, št.: 10/1991)


Predpisi sprejeti v letu 1990
Spremembe in dopolnitve družbenega plana občine Ajdov(Uradno glasilo, št.: 1/1990)
Spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana občine Ajd(Uradno glasilo, št.: 8/1990)
Odlok o pripravi in sprejetju uskladitev sprememb in(Uradno glasilo, št.: 10/1990)


Predpisi sprejeti v letu 1988
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih v občini Ajdovščina(Uradno glasilo, št.: 1/1988)


Predpisi sprejeti v letu 1986
Odlok o javnih poteh v občini Ajdovščina(Uradno glasilo, št.: 5/1986)
Smernice za pripravo dolgoročnega plana občine Ajdovščina(Uradno glasilo, št.: 5/1986)


Predpisi sprejeti v letu 1985
Odlok o imenovanju ulic v naselju Vipava (Uradno glasilo 13/1985)


Predpisi sprejeti v letu 1983
Odlok o varstvenih pasovih vodnih virov »Podlipa« v Vipavi (Uradno glasilo 14/1983)


Predpisi sprejeti v letu 1970
Odlok o ustanovitvi Krajevnih skupnosti(Uradno glasilo, št.: 6/1970)


Predpisi sprejeti v letu 1966
Sklep o določitvi vplivnega območja občine Ajdovščina(Uradno glasilo, št.: 7/1966)


Predpisi sprejeti v letu 1965
Odlok o ustanovitvi Krajevne skupnosti(Uradno glasilo, št.: 18/1965)