Register uradno objavljenih predpisov

KAZALO


PREDPISI


1 Lokalna samouprava

1 Splošno

 • Statut Občine Vipava (7/95)
 • Odlok o obliki in uporabi grba in zastave občine Vipava (1/96)
 • Odlok o občinskem prazniku občine Vipava (4/96)
 • Odlok o peticiji in ljudski iniciativi (4/96)
 • Odlok o podeljevanju priznanj občine Vipava (4/96)
 • Odlok o spremembah Statuta občine Vipava (7/98)
 • Statut Občine Vipava (4/99)
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podeljevanju priznanj občine Vipava (5/2000)
 • Statutarni sklep (3/02)
 • Statut Občine Vipava (54/02)
 • Sklep o uradnem elektronskem poštnem naslovu Občine Vipava (54/02)
 • Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Vipava (83/02)
 • Spremembe Statuta Občine Vipava (91/05)


2 Občinski organi in Občinska uprava

 • Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave (5/95)
 • Poslovnik Občinskega sveta občine Vipava (13/95)
 • Poslovnik Občinskega sveta občine Vipava (4/99)
 • Obvezna razlaga 3. odst. 75. člena in 1. Odst. 77. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Vipava (2/2000)
 • Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave občine Vipava (3/2000)
 • Poslovnik Občinskega sveta občine Vipava (55/02)
 • Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev….(5/03)
 • Pravilnik o spremembah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih…(91/05)
 • Pravilnik o plačah…..(113/07)
 • Popravek pravilnika o plačah….(118/07)
 • Odlok o spremembi odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave..(90/08)


3 Volitve

 • Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti občine Vipava (6/96)
 • Sklep o ugotovitvi, da je mandat člana OS prešel na drugega kandidata (10/96)
 • Razpis rednih volitev v sveta KS na območju občine Vipava (12/98)
 • Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov OS občine Vipava (13/98)
 • Odlok o številu članov svetov KS v občini Vipava (13/98)
 • Določitev volilnih enot za volitve članov svetov KS (13/98)
 • Poročilo o izidu volitev v občini Vipava na rednih …(17/98)
 • Sklep o ugotovitvi, da je mandat člana OS…(2/2000)
 • Ugotovitveni sklep, da g. Goranu Kodelji….(2/2000)
 • Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov OS..(54/02)
 • Razpis rednih volitev v svete KS….(76/02)
 • Sklep o določitvi volilnih enot…(78/02)
 • Odlok o določitvi števila članov sveta KS Lože in KS Manče..(83/02)
 • Sklep o imenovanju OVK občine Vipava (99/02)
 • Ugotovitveni sklep o podaljšanju mandata OVK…(99/02)
 • Poročilo o izidu volitev…..(106/02)
 • Sklep o delni povrnitvi stroškov…(112/2002)
 • Razpis rednih volitev v svete KS…(86/06)
 • Sklep o zamenjavi namestnika člana OVK (94/06)
 • Sklep o imenovanju OVK Občine Vipava (94/06)
 • Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne…(95/06)
 • Poročilo o izidu volitev v Občini Vipava…(119/06)
 • Poročilo o izidu drugega kroga…(121/06)
 • Sklep o ugotovitvi, da je mandat članice…(104/07)
 • Razpis rednih volitev v svete KS..(62/2010)
 • Odlok o določitvi volilnih enot…(63/2010)
 • Odlok o določitvi volilnih enot in števila članov svetov KS…(63/2010)
 • Sklep o delni povrnitvi stroškov…(63/2010)
 • Popravek odloka o določitvi volilnih enot…(68/2010)
 • Sklep o imenovanju OVK (82/2010)
 • Poročilo o izidu 2. Kroga volitev…(91/2010)
 • Poročilo o izidu volitev v Občini Vipava …(92/2010)

4 Ostalo

2 Javne finance

1 Proračun

 • Odlok o začasnem financiranju javne porabe…(2/95)
 • Sklep o zaključnem računu proračuna…(2/95)
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnem…(7/95)
 • Sklep o razporeditvi finančnih sredstev…(13/95)
 • Odlok o proračunu Občine Vipava za leto 1995 (13/95)
 • Sklep o začasnem financiranju javne porabe v letu 1996 (3/96)
 • Odlok o zaključnem računu proračuna..(6/96)
 • Odlok o proračunu občine Vipava za leto 1996 (10/96)
 • Odlok o rebalansu proračuna občine Vipava za leto 1996 (20/96)
 • Odlok o rebalansu proračuna občine Vipava za leto 1996 (1/97)
 • Odlok o začasnem financiranju…(1/97)
 • Odlok o zaključnem računu…(7/97)
 • Odlok o proračunu občine Vipava za leto 1997 (7/97)
 • Odlok o rebalansu proračuna (1/98)
 • Odlok o začasnem financiranju…(1/98)
 • Odlok o proračunu občine Vipava za leto 1998 (5/98)
 • Odlok o zaključnem računu..(5/98)
 • Odlok o začasnem financiranju.. (17/98)
 • Odlok o rebalansu proračuna (17/98)
 • Odlok o zaključnem računu…(3/99)
 • Odlok o proračunu občine Vipava za leto 1999 (5/99)
 • Odlok o spremembi odloka o proračunu…(1/2000)
 • Sklep o začasnem financiranju…(1/2000)
 • Odlok o proračunu občine Vipava za leto 2000 (4/2000)
 • Odlok o zaključnem računu…(4/2000)
 • Odlok o spremembi odloka o proračunu..(1/01)
 • Sklep o začasnem financiranju…(1/2001)
 • Odlok o proračunu občine Vipava za leto 2001 (3/2001)
 • Odlok o zaključnem računu..(6/01)
 • Odlok o spremembi odloka o proračunu (6/01)
 • Sklep o začasnem financiranju…(6/01)
 • Odlok o zaključnem računu..(40/02)
 • Odlok o spremembi odloka…(83/02)
 • Sklep o začasnem financiranju…(112/02)
 • Odlok o zaključnem računu…(36/03)
 • Odlok o proračunu občine Vipava za leto 2003 (36/03)
 • Sklep o začasnem financiranju…(36/03)
 • Odlok o spremembi odloka o proračunu..(106/03)
 • Odlok o prerazporeditvi sredstev proračunske rezerve (3/04)
 • Odlok o proračunu občine Vipava za leto 2004 (3/04)
 • Popravek odloka o proračunu…(8/04)
 • Popravek odloka o proračunu..(10/04)
 • Sklep o začasnem financiranju potreb…(10/04)
 • Odlok o zaključnem računu…(34/04)
 • Odlok o spremembi odloka o proračunu …(86/04)
 • Odlok o spremembi odloka o proračunu ..(106/04)
 • Odlok o proračunu občine Vipava za leto 2005 (142/04)
 • Sklep o začasnem financiranju..(142/04)
 • Odlok o spremembi odloka o proračunu…(91/05)
 • Odlok o spremembi odloka o proračunu…(110/05)
 • Odlok o proračunu občine Vipava za leto 2006 (115/05)
 • Odlok o spremembi odloka o proračunu..(44/06)
 • Odlok o zaključnem računu…(58/06)
 • Odlok o spremembi odloka o proračunu..(106/06)
 • Sklep o začasnem financiranju..(138/06)
 • Odlok o proračunu občine Vipava za leto 2007 (16/07)
 • Odlok o zaključnem računu…(27/07)
 • Odlok o spremembah odloka o proračunu…(85/07)
 • Odlok o proračunu občine Vipava za leto 2008 (115/07)
 • Popravek odloka o proračunu…(5/08)
 • Odlok o spremembi odloka o proračunu (73/08)
 • Odlok o proračunu občine Vipava za leto 2009 (121/08)
 • Odlok o zaključnem računu…(46/09)
 • Odlok o zaključnem računu…za 2007 (46/09)
 • Odlok o spremembi odloka o proračunu (76/09)
 • Odlok o zaključnem računu…za 2008 (36/2010)
 • Odlok o spremembah odloka o proračunu za leto 2010 (66/2010)
 • Sklep o začasnem financiranju..(106/10)
 • Odlok o spremembi odloka o proračunu..(106/10)
 • Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve (106/10)
 • Odlok o proračunu občine Vipava za leto 2011 (18/10)


2 Takse prispevki pristojbine in nadomestila

 • Odlok o komunalnih taksah (10/96)
 • Tarifa komunalnih taks (12/96)
 • Odlok o prenehanju veljavnosti določil odlokov in uredb, s katerimi so bili določeni prispevki…(18/97)
 • Odlok o spremembah odloka o komunalnih taksah (7/99)
 • Odlok o turistični taksi v občini Vipava (9/99)
 • Odlok o občinskih upravnih taksah v občini Vipava (19/99)
 • Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (2/01)
 • Odlok o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (40/02)
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (53/03)
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (128/04)
 • Odlok o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (114/06)
 • Odlok o turistični taksi v občini Vipava (18/10)


3 Ostalo

3 Okolje prostor in nepremičnine

1 Gospodarske javne službe

 • Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Vipava (13/95)
 • Odlok o organiziranju in izvajanju lokalne javne službe dimnikarstva, ki obsega…(9/97)
 • Odlok o odvajanju in čiščenju…(17/97)
 • Pravilnik o odvajanju odpadnih…(8/99)
 • Odlok o opravljanju gospodarske javne…(4/2000)
 • Sklep o izbiri koncesionarja brez javnega razpisa (4/2000)
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organiziranju in izvajanju lokalne javne službe dimnikarstva…(8/2000)
 • Odlok o spremembi odloka o oskrbi s pitno vodo (4/2001)
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ravnanju z odpadki (5/01)
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o opravljanju gospo. Javne službe…(6/01)
 • Odlok o ustanovitvi Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin (106/03)
 • Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki (109/03)
 • Pravilnik o tarifnem sistemu za obračun storitev gjs ravnanja s kom. Odpadki (109/03)
 • Odlok o spremembah odloka o opravljanju gjs oskrbe s plinom…(34/04)
 • Odlok o spremembah odloka o oskrbi s pitno vodo (71/07)
 • Odlok o načinu izvajanja lok gjs sistemskega operaterja distr. omrežja zem. plina (74/07)
 • Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje lok. gjs sistem. operaterja…(74/07)
 • Odlok o izvajanju pokopališke in pogrebne…(75/08)
 • Odlok o oskrbi s pitno vodo (39/2010)
 • Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih…(39/2010)


2 Prostorska ureditev

 • Odlok o ureditvenem načrtu Vipava Center (3/91)
 • Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin…(6/96)
 • Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih… (17/96)
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin…(9/98)
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin (5/99)
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin…(7/99)
 • Sklep o javni razgrnitvi osnutka Odloka o prostorskih…(8/99)
 • Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih v občini Vipava (3/2000)
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin…(5/2000)
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin…(9/2000)
 • Odlok o ureditvenem načrtu Vipava center (65/02)
 • Odlok o dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih..(119/02)
 • Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin…(80/03)
 • Program priprave lok. načrta za Vetrno elektrarno Nanos (80/03)
 • Program priprave lok. načrta za proizvodne, obrtne in storitvene cone V1, V2 in V3 (41/05)
 • Sklep o javni razgrnitvi lok. načrta za proizvodne, obrtne in storitvene cone V1, V2 in V3 (78/05)
 • Odlok o občinskem lok. načrtu za proizv. Obrtne in storitvene cone..(50/06)
 • Program priprave spremembe lok. načrta za proizvodne, obrtne in storitvene cone V1, V2 in V3 (29/07)
 • Program priprave sprememb in dopolnitev PUP ()
 • Odlok o spremembah odloka o OLN za proizv…(77/07)
 • Sklep o začetku priprave OPN (93/07)
 • Odlok o občinskem lok. načrtu za proizv. Obrtne in storitvene cone..(97/07)
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o PUP..(2/08)
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem…(57/08)
 • Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega…(99/09)
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o PUP..(45/10)
 • Obvezna razlaga 39. člena Odloka o PUP v Občini Vipava (30/2011)
 • Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Vipava (Ur.l.RS, št. 9/2014) (Vpogled v kartografski del OPN občine Vipava preko portala iObcina)
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah št. 1 Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Vipava (Ur.l.RS,št. 87/2014)
 • Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev št. 2 Občinskega prostorskega načrta Občine Vipava (Ur.l.RS,št. 92/2014)
 • Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah št. 1 Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Vipava (Ur.l.RS,št. 8/2015)


3 Stanovanja in ostale nepremičnine

 • Odlok o pogojih in merilih za dodeljevanje socialnih stanovanj v najem (12/96)
 • Pravilnik o subvencioniranju…(7/98)
 • Odlok o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč (7/99)
 • Odlok o prenehanju veljavnosti odloka o pogojih in merilih za dodeljevanje socialnih stanovanj v najem (36/02)
 • Odlok o območjih predkupne pravice Občine Vipava na nepremičninah (113/07)


4 Javno dobro

 • Odlok o ukinitvi javnega dobra (13/95)
 • Odlok o ukinitvi javnega dobra (9/96)
 • Odlok o ukinitvi javnega dobra (7/97)
 • Odlok o ukinitvi javnega dobra (5/98)
 • Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra (3/02)
 • Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra (3/02)
 • Sklep o pridobitvi statusa javnega dobra (121/06)
 • Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra (57/08)
 • Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra (55/2010)


5 Varstvo okolja

 • Odlok o varovanju vodnih virov Šumljak, Močila in Barnica (21/96)
 • Odlok o spremembi odloka o varovanju vodnih virov Šumljak, Močila in Barnica (5/98)


6 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter požarom

 • Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju občine Vipava (29/07)
 • Odlok o varstvu pred požarom na območju občine Vipava (29/07)


7 Ceste


8 Objekti kulturne dediščine in športna infrastruktura

 • Odlok o razglasitvi grobnice Hrovatin-Laurin z egipčanskima sarkofagoma za kulturni spomenik (8/92)
 • Odlok o razglasitvi domačije na Slapu št. 18…(7/94)
 • Odlok o razglasitvi enote dediščine Hrašče..(77/05)
 • Odlok o razglasitvi cerkve sv Mihaela…(46/09)
 • Sklep o določitvi športnih objektov občinskega pomena (2/2000)
 • Odlok o spremembi odloka o razglasitvi cerkve sv. Mihaela..(76/09)


9 Ostalo

4 Družbene dejavnosti

1 Javni zavodi

 • Odlok o organizaciji VVZ Otroški vrtec Ajdovščina (8/92)
 • Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Draga Bajca Vipava (4/97)
 • Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Glasbena šola Vinka Vodopivca Ajdovščina (8/97)
 • Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Draga Bajca Vipava (9/98)
 • Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Draga Bajca Vipava (3/99)
 • Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Draga Bajca Vipava (4/2000)
 • Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Lavričeva knjižnica Ajdovščina (36/02)
 • Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Pilonova galerija Ajdovščina (36/02)
 • Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Draga Bajca Vipava (45/03)
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Glasbena šola Vinka Vodopivca Ajdovščina (74/04)
 • Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lavričeva knjižnica Ajdovščina (89/04)
 • Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ajdovščina (50/05)
 • Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Ajdovščina (52/05)
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda OŠ Draga Bajca..(57/08)
 • Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lavričeva knjižnica (114/08)
 • Pravilnik o postopku in kriterijih za vpis otrok v vrtec (35/2009)
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda OŠ Draga Bajca Vipava ((45/10)
 • Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Ajdovščina (45/10)


2 Kultura

 • Pravilnik o vrednotenju kulturnih programov v Občini Vipava (5/2000)
 • Pravilnik o spremembah Pravilnika o vrednotenju kulturnih programov v Občini Vipava (106/05)
 • Pravilnik o uporabi kulturne dvorane (38/07)
 • Pravilnik os sofinanciranju prireditev in drugih aktivnosti…(22/11)
 • Pravilnik in merila o sofinanciranju (22/11)


3 Šport

 • Pravilnik o vrednotenju programov športa v občini Vipava (5/2000)
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o vrednotenju..(54/02)
 • Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v občini Vipava (17/2010)


4 Socialno varstvene storitve

 • Odlok o dodeljevanju socialnih in drugih pomoči v občini Vipava (7/99)
 • Odlok o merilih za določanje plačil in načinu izvajanja socialno-varstvene storitve pomoč na domu (9/99)
 • Odlok o organiziranju in izvajanju javne službe pomoč družini na domu (36/03)
 • Sklep občinskega sveta Občine Vipava o soglasju k ceni…(36/03)
 • Sklep sveta občine Vipava o soglasju k ceni (45/03)
 • Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve..(38/04)
 • Sklep o soglasju k uskladitvi cene soc..(16/05)
 • Sklep o soglasju k uskladitvi cene soc..16/07)
 • Odlok o dodeljevanju socialnih…(74/07)
 • Sklep o soglasju k uskladitvi cene socialno varstvene..(21/08)
 • Sklep o soglasju k uskladitvi cene..(17/09)


5 Ostalo

 • Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (6/01)

5 Gospodarske dejavnosti

1 Turizem

 • Odlok o pogojih opravljanja dejavnosti turističnih vodnikov turističnega območja Občine Vipava (62/06)
 • Odlok o lokalnem turističnem vodenju na turističnem območju občine Vipava (18/11)


2 Kmetijstvo gozdarstvo in lov

 • Pravilnik o koriščenju čebelje paše (3/94)
 • Pravilnik o subvencioniranju obrestne mere kreditov, najetih (5/00)
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika…(3/01)
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika…(54/02)
 • Pravilnik o subvencioniranju obrestne mere…(85/07)
 • Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo (71/10)


3 Gostinstvo trgovina in prodaja

 • Odlok o merilih za določanje dežurstev prodajaln (9/2000)
 • Odlok o merilih za določanje podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov…(1/01)


4 Telekomunikacije

 • Odlok o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju občine Vipava (99/02)


5 Ostalo

 • Pravilnik o pospeševanju in razvoju malega gospodarstva (57/03)
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o pospeševanju in razvoju malega gospodarstva ..(40/04)