Na vsebino
Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 3Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 10

Register uradno objavljenih predpisov

KAZALO


PREDPISI


1 Lokalna samouprava

1 Splošno

 • Statut Občine Vipava (7/95)
 • Odlok o obliki in uporabi grba in zastave občine Vipava (1/96)
 • Odlok o občinskem prazniku občine Vipava (4/96)
 • Odlok o peticiji in ljudski iniciativi (4/96)
 • Odlok o podeljevanju priznanj občine Vipava (4/96)
 • Odlok o spremembah Statuta občine Vipava (7/98)
 • Statut Občine Vipava (4/99)
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podeljevanju priznanj občine Vipava (5/2000)
 • Statutarni sklep (3/02)
 • Statut Občine Vipava (54/02)
 • Sklep o uradnem elektronskem poštnem naslovu Občine Vipava (54/02)
 • Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Vipava (83/02)
 • Spremembe Statuta Občine Vipava (91/05)


2 Občinski organi in Občinska uprava

 • Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave (5/95)
 • Poslovnik Občinskega sveta občine Vipava (13/95)
 • Poslovnik Občinskega sveta občine Vipava (4/99)
 • Obvezna razlaga 3. odst. 75. člena in 1. Odst. 77. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Vipava (2/2000)
 • Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave občine Vipava (3/2000)
 • Poslovnik Občinskega sveta občine Vipava (55/02)
 • Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev….(5/03)
 • Pravilnik o spremembah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih…(91/05)
 • Pravilnik o plačah…..(113/07)
 • Popravek pravilnika o plačah….(118/07)
 • Odlok o spremembi odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave..(90/08)


3 Volitve

 • Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti občine Vipava (6/96)
 • Sklep o ugotovitvi, da je mandat člana OS prešel na drugega kandidata (10/96)
 • Razpis rednih volitev v sveta KS na območju občine Vipava (12/98)
 • Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov OS občine Vipava (13/98)
 • Odlok o številu članov svetov KS v občini Vipava (13/98)
 • Določitev volilnih enot za volitve članov svetov KS (13/98)
 • Poročilo o izidu volitev v občini Vipava na rednih …(17/98)
 • Sklep o ugotovitvi, da je mandat člana OS…(2/2000)
 • Ugotovitveni sklep, da g. Goranu Kodelji….(2/2000)
 • Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov OS..(54/02)
 • Razpis rednih volitev v svete KS….(76/02)
 • Sklep o določitvi volilnih enot…(78/02)
 • Odlok o določitvi števila članov sveta KS Lože in KS Manče..(83/02)
 • Sklep o imenovanju OVK občine Vipava (99/02)
 • Ugotovitveni sklep o podaljšanju mandata OVK…(99/02)
 • Poročilo o izidu volitev…..(106/02)
 • Sklep o delni povrnitvi stroškov…(112/2002)
 • Razpis rednih volitev v svete KS…(86/06)
 • Sklep o zamenjavi namestnika člana OVK (94/06)
 • Sklep o imenovanju OVK Občine Vipava (94/06)
 • Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne…(95/06)
 • Poročilo o izidu volitev v Občini Vipava…(119/06)
 • Poročilo o izidu drugega kroga…(121/06)
 • Sklep o ugotovitvi, da je mandat članice…(104/07)
 • Razpis rednih volitev v svete KS..(62/2010)
 • Odlok o določitvi volilnih enot…(63/2010)
 • Odlok o določitvi volilnih enot in števila članov svetov KS…(63/2010)
 • Sklep o delni povrnitvi stroškov…(63/2010)
 • Popravek odloka o določitvi volilnih enot…(68/2010)
 • Sklep o imenovanju OVK (82/2010)
 • Poročilo o izidu 2. Kroga volitev…(91/2010)
 • Poročilo o izidu volitev v Občini Vipava …(92/2010)

4 Ostalo

2 Javne finance

1 Proračun

 • Odlok o začasnem financiranju javne porabe…(2/95)
 • Sklep o zaključnem računu proračuna…(2/95)
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnem…(7/95)
 • Sklep o razporeditvi finančnih sredstev…(13/95)
 • Odlok o proračunu Občine Vipava za leto 1995 (13/95)
 • Sklep o začasnem financiranju javne porabe v letu 1996 (3/96)
 • Odlok o zaključnem računu proračuna..(6/96)
 • Odlok o proračunu občine Vipava za leto 1996 (10/96)
 • Odlok o rebalansu proračuna občine Vipava za leto 1996 (20/96)
 • Odlok o rebalansu proračuna občine Vipava za leto 1996 (1/97)
 • Odlok o začasnem financiranju…(1/97)
 • Odlok o zaključnem računu…(7/97)
 • Odlok o proračunu občine Vipava za leto 1997 (7/97)
 • Odlok o rebalansu proračuna (1/98)
 • Odlok o začasnem financiranju…(1/98)
 • Odlok o proračunu občine Vipava za leto 1998 (5/98)
 • Odlok o zaključnem računu..(5/98)
 • Odlok o začasnem financiranju.. (17/98)
 • Odlok o rebalansu proračuna (17/98)
 • Odlok o zaključnem računu…(3/99)
 • Odlok o proračunu občine Vipava za leto 1999 (5/99)
 • Odlok o spremembi odloka o proračunu…(1/2000)
 • Sklep o začasnem financiranju…(1/2000)
 • Odlok o proračunu občine Vipava za leto 2000 (4/2000)
 • Odlok o zaključnem računu…(4/2000)
 • Odlok o spremembi odloka o proračunu..(1/01)
 • Sklep o začasnem financiranju…(1/2001)
 • Odlok o proračunu občine Vipava za leto 2001 (3/2001)
 • Odlok o zaključnem računu..(6/01)
 • Odlok o spremembi odloka o proračunu (6/01)
 • Sklep o začasnem financiranju…(6/01)
 • Odlok o zaključnem računu..(40/02)
 • Odlok o spremembi odloka…(83/02)
 • Sklep o začasnem financiranju…(112/02)
 • Odlok o zaključnem računu…(36/03)
 • Odlok o proračunu občine Vipava za leto 2003 (36/03)
 • Sklep o začasnem financiranju…(36/03)
 • Odlok o spremembi odloka o proračunu..(106/03)
 • Odlok o prerazporeditvi sredstev proračunske rezerve (3/04)
 • Odlok o proračunu občine Vipava za leto 2004 (3/04)
 • Popravek odloka o proračunu…(8/04)
 • Popravek odloka o proračunu..(10/04)
 • Sklep o začasnem financiranju potreb…(10/04)
 • Odlok o zaključnem računu…(34/04)
 • Odlok o spremembi odloka o proračunu …(86/04)
 • Odlok o spremembi odloka o proračunu ..(106/04)
 • Odlok o proračunu občine Vipava za leto 2005 (142/04)
 • Sklep o začasnem financiranju..(142/04)
 • Odlok o spremembi odloka o proračunu…(91/05)
 • Odlok o spremembi odloka o proračunu…(110/05)
 • Odlok o proračunu občine Vipava za leto 2006 (115/05)
 • Odlok o spremembi odloka o proračunu..(44/06)
 • Odlok o zaključnem računu…(58/06)
 • Odlok o spremembi odloka o proračunu..(106/06)
 • Sklep o začasnem financiranju..(138/06)
 • Odlok o proračunu občine Vipava za leto 2007 (16/07)
 • Odlok o zaključnem računu…(27/07)
 • Odlok o spremembah odloka o proračunu…(85/07)
 • Odlok o proračunu občine Vipava za leto 2008 (115/07)
 • Popravek odloka o proračunu…(5/08)
 • Odlok o spremembi odloka o proračunu (73/08)
 • Odlok o proračunu občine Vipava za leto 2009 (121/08)
 • Odlok o zaključnem računu…(46/09)
 • Odlok o zaključnem računu…za 2007 (46/09)
 • Odlok o spremembi odloka o proračunu (76/09)
 • Odlok o zaključnem računu…za 2008 (36/2010)
 • Odlok o spremembah odloka o proračunu za leto 2010 (66/2010)
 • Sklep o začasnem financiranju..(106/10)
 • Odlok o spremembi odloka o proračunu..(106/10)
 • Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve (106/10)
 • Odlok o proračunu občine Vipava za leto 2011 (18/10)


2 Takse prispevki pristojbine in nadomestila

 • Odlok o komunalnih taksah (10/96)
 • Tarifa komunalnih taks (12/96)
 • Odlok o prenehanju veljavnosti določil odlokov in uredb, s katerimi so bili določeni prispevki…(18/97)
 • Odlok o spremembah odloka o komunalnih taksah (7/99)
 • Odlok o turistični taksi v občini Vipava (9/99)
 • Odlok o občinskih upravnih taksah v občini Vipava (19/99)
 • Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (2/01)
 • Odlok o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (40/02)
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (53/03)
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (128/04)
 • Odlok o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (114/06)
 • Odlok o turistični taksi v občini Vipava (18/10)


3 Ostalo

3 Okolje prostor in nepremičnine

1 Gospodarske javne službe

 • Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Vipava (13/95)
 • Odlok o organiziranju in izvajanju lokalne javne službe dimnikarstva, ki obsega…(9/97)
 • Odlok o odvajanju in čiščenju…(17/97)
 • Pravilnik o odvajanju odpadnih…(8/99)
 • Odlok o opravljanju gospodarske javne…(4/2000)
 • Sklep o izbiri koncesionarja brez javnega razpisa (4/2000)
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organiziranju in izvajanju lokalne javne službe dimnikarstva…(8/2000)
 • Odlok o spremembi odloka o oskrbi s pitno vodo (4/2001)
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ravnanju z odpadki (5/01)
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o opravljanju gospo. Javne službe…(6/01)
 • Odlok o ustanovitvi Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin (106/03)
 • Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki (109/03)
 • Pravilnik o tarifnem sistemu za obračun storitev gjs ravnanja s kom. Odpadki (109/03)
 • Odlok o spremembah odloka o opravljanju gjs oskrbe s plinom…(34/04)
 • Odlok o spremembah odloka o oskrbi s pitno vodo (71/07)
 • Odlok o načinu izvajanja lok gjs sistemskega operaterja distr. omrežja zem. plina (74/07)
 • Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje lok. gjs sistem. operaterja…(74/07)
 • Odlok o izvajanju pokopališke in pogrebne…(75/08)
 • Odlok o oskrbi s pitno vodo (39/2010)
 • Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih…(39/2010)


2 Prostorska ureditev

 • Odlok o ureditvenem načrtu Vipava Center (3/91)
 • Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin…(6/96)
 • Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih… (17/96)
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin…(9/98)
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin (5/99)
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin…(7/99)
 • Sklep o javni razgrnitvi osnutka Odloka o prostorskih…(8/99)
 • Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih v občini Vipava (3/2000)
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin…(5/2000)
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin…(9/2000)
 • Odlok o ureditvenem načrtu Vipava center (65/02)
 • Odlok o dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih..(119/02)
 • Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin…(80/03)
 • Program priprave lok. načrta za Vetrno elektrarno Nanos (80/03)
 • Program priprave lok. načrta za proizvodne, obrtne in storitvene cone V1, V2 in V3 (41/05)
 • Sklep o javni razgrnitvi lok. načrta za proizvodne, obrtne in storitvene cone V1, V2 in V3 (78/05)
 • Odlok o občinskem lok. načrtu za proizv. Obrtne in storitvene cone..(50/06)
 • Program priprave spremembe lok. načrta za proizvodne, obrtne in storitvene cone V1, V2 in V3 (29/07)
 • Program priprave sprememb in dopolnitev PUP ()
 • Odlok o spremembah odloka o OLN za proizv…(77/07)
 • Sklep o začetku priprave OPN (93/07)
 • Odlok o občinskem lok. načrtu za proizv. Obrtne in storitvene cone..(97/07)
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o PUP..(2/08)
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem…(57/08)
 • Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega…(99/09)
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o PUP..(45/10)
 • Obvezna razlaga 39. člena Odloka o PUP v Občini Vipava (30/2011)
 • Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Vipava (Ur.l.RS, št. 9/2014) (Vpogled v kartografski del OPN občine Vipava preko portala iObcina)
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah št. 1 Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Vipava (Ur.l.RS,št. 87/2014)
 • Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev št. 2 Občinskega prostorskega načrta Občine Vipava (Ur.l.RS,št. 92/2014)
 • Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah št. 1 Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Vipava (Ur.l.RS,št. 8/2015)


3 Stanovanja in ostale nepremičnine

 • Odlok o pogojih in merilih za dodeljevanje socialnih stanovanj v najem (12/96)
 • Pravilnik o subvencioniranju…(7/98)
 • Odlok o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč (7/99)
 • Odlok o prenehanju veljavnosti odloka o pogojih in merilih za dodeljevanje socialnih stanovanj v najem (36/02)
 • Odlok o območjih predkupne pravice Občine Vipava na nepremičninah (113/07)


4 Javno dobro

 • Odlok o ukinitvi javnega dobra (13/95)
 • Odlok o ukinitvi javnega dobra (9/96)
 • Odlok o ukinitvi javnega dobra (7/97)
 • Odlok o ukinitvi javnega dobra (5/98)
 • Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra (3/02)
 • Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra (3/02)
 • Sklep o pridobitvi statusa javnega dobra (121/06)
 • Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra (57/08)
 • Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra (55/2010)


5 Varstvo okolja

 • Odlok o varovanju vodnih virov Šumljak, Močila in Barnica (21/96)
 • Odlok o spremembi odloka o varovanju vodnih virov Šumljak, Močila in Barnica (5/98)


6 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter požarom

 • Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju občine Vipava (29/07)
 • Odlok o varstvu pred požarom na območju občine Vipava (29/07)


7 Ceste


8 Objekti kulturne dediščine in športna infrastruktura

 • Odlok o razglasitvi grobnice Hrovatin-Laurin z egipčanskima sarkofagoma za kulturni spomenik (8/92)
 • Odlok o razglasitvi domačije na Slapu št. 18…(7/94)
 • Odlok o razglasitvi enote dediščine Hrašče..(77/05)
 • Odlok o razglasitvi cerkve sv Mihaela…(46/09)
 • Sklep o določitvi športnih objektov občinskega pomena (2/2000)
 • Odlok o spremembi odloka o razglasitvi cerkve sv. Mihaela..(76/09)


9 Ostalo

4 Družbene dejavnosti

1 Javni zavodi

 • Odlok o organizaciji VVZ Otroški vrtec Ajdovščina (8/92)
 • Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Draga Bajca Vipava (4/97)
 • Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Glasbena šola Vinka Vodopivca Ajdovščina (8/97)
 • Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Draga Bajca Vipava (9/98)
 • Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Draga Bajca Vipava (3/99)
 • Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Draga Bajca Vipava (4/2000)
 • Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Lavričeva knjižnica Ajdovščina (36/02)
 • Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Pilonova galerija Ajdovščina (36/02)
 • Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Draga Bajca Vipava (45/03)
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Glasbena šola Vinka Vodopivca Ajdovščina (74/04)
 • Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lavričeva knjižnica Ajdovščina (89/04)
 • Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ajdovščina (50/05)
 • Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Ajdovščina (52/05)
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda OŠ Draga Bajca..(57/08)
 • Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lavričeva knjižnica (114/08)
 • Pravilnik o postopku in kriterijih za vpis otrok v vrtec (35/2009)
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda OŠ Draga Bajca Vipava ((45/10)
 • Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Ajdovščina (45/10)


2 Kultura

 • Pravilnik o vrednotenju kulturnih programov v Občini Vipava (5/2000)
 • Pravilnik o spremembah Pravilnika o vrednotenju kulturnih programov v Občini Vipava (106/05)
 • Pravilnik o uporabi kulturne dvorane (38/07)
 • Pravilnik os sofinanciranju prireditev in drugih aktivnosti…(22/11)
 • Pravilnik in merila o sofinanciranju (22/11)


3 Šport

 • Pravilnik o vrednotenju programov športa v občini Vipava (5/2000)
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o vrednotenju..(54/02)
 • Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v občini Vipava (17/2010)


4 Socialno varstvene storitve

 • Odlok o dodeljevanju socialnih in drugih pomoči v občini Vipava (7/99)
 • Odlok o merilih za določanje plačil in načinu izvajanja socialno-varstvene storitve pomoč na domu (9/99)
 • Odlok o organiziranju in izvajanju javne službe pomoč družini na domu (36/03)
 • Sklep občinskega sveta Občine Vipava o soglasju k ceni…(36/03)
 • Sklep sveta občine Vipava o soglasju k ceni (45/03)
 • Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve..(38/04)
 • Sklep o soglasju k uskladitvi cene soc..(16/05)
 • Sklep o soglasju k uskladitvi cene soc..16/07)
 • Odlok o dodeljevanju socialnih…(74/07)
 • Sklep o soglasju k uskladitvi cene socialno varstvene..(21/08)
 • Sklep o soglasju k uskladitvi cene..(17/09)


5 Ostalo

 • Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (6/01)

5 Gospodarske dejavnosti

1 Turizem

 • Odlok o pogojih opravljanja dejavnosti turističnih vodnikov turističnega območja Občine Vipava (62/06)
 • Odlok o lokalnem turističnem vodenju na turističnem območju občine Vipava (18/11)


2 Kmetijstvo gozdarstvo in lov

 • Pravilnik o koriščenju čebelje paše (3/94)
 • Pravilnik o subvencioniranju obrestne mere kreditov, najetih (5/00)
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika…(3/01)
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika…(54/02)
 • Pravilnik o subvencioniranju obrestne mere…(85/07)
 • Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo (71/10)


3 Gostinstvo trgovina in prodaja

 • Odlok o merilih za določanje dežurstev prodajaln (9/2000)
 • Odlok o merilih za določanje podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov…(1/01)


4 Telekomunikacije

 • Odlok o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju občine Vipava (99/02)


5 Ostalo

 • Pravilnik o pospeševanju in razvoju malega gospodarstva (57/03)
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o pospeševanju in razvoju malega gospodarstva ..(40/04)