Na vsebino
Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 13

naloge in pristojnosti

Občinska uprava


Občinska uprava v okviru svojih pravic in dolžnosti opravlja upravne, strokovne, organizacijske in druge naloge, ki jih v skladu z zakonodajo izvaja za zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev na področjih, določenih z Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Vipava.

Pri svojem delu je Občinska uprava samostojna in deluje v okviru Ustave RS, zakonov, statuta Občine Vipava, odlokov in drugih veljavnih podzakonskih predpisov.

Organizacija Občinske uprave je prilagojena poslanstvu in nalogam Občinske uprave ter procesom, ki zadevajo njene aktivnosti.

V luči tega mora organiziranost občinske uprave zagotavljati:
- zakonito, strokovno, učinkovito, racionalno in pravočasno izvrševanje nalog, ki izhajajo iz njenega poslanstva;
- skozi smotrno organizacijo in vodenje dela v sami upravi;
- koordinirano izvajanje nalog in učinkovito opravljanje ter realizacijo projektnih nalog;
- za doseganje tega je predpogoj učinkovit notranji nadzor nad opravljanjem nalog in vrednotenje kvalitete opravljenih nalog;
- klima vrednotne ter operativna usmerjenost Občinske uprave k uporabnikom storitev;
- sodelovanje z drugimi ustanovami in institucijami javnega in projektno tudi gospodarskega sektorja v prid vsem občanom občine Vipava.

Občinsko upravo usmerja in nadzira Župan, delo Občinske uprave pa vodi Tajnik Občine. Njene naloge opravljajo uslužbenci Občinske uprave.
_______________________________________________________________Tajnik Občine Vipava

Jože Papež
Tel.: 05 36 43 414
______________________________Višja svetovalka za pravne zadeve

Helena Kobal
Tel.: 05 36 43 420
______________________________Višja svetovalka za finančne zadeve in proračun

Silvana Vitežnik
Tel.: 05 36 43 417
______________________________Višja svetovalka za družbene in splošne zadeve

Majda Sever
Tel.: 05 36 43 411
______________________________Strokovni sodelavec VII/I

Nadja Kobal Malavašič
Tel.: 05 36 43 419
______________________________Administrator V

David Vidrih
Tel.: 05 36 43 421
______________________________Administrator V

David Premrl
Tel.: 05 36 43 410
______________________________Višji svetovalec za gospodarstvo, okolje in prostor

Božidar Lavrenčič
Tel.: 05 36 43 416
______________________________Referent

Vida Babič
Tel.: 05 36 43 418
______________________________
______________________________Medobčinska uprava

Naslov: Cesta goriške fronte 11, 5290 Šempeter pri Gorici

Medobčinska uprava občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica in Vipava je bila ustanovljena z Odlokom o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinska uprava občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko in Miren-Kostanjevica (Ur. l. RS št. 112/08 in 24/2010) konec leta 2008. Trenutno so v Medobčinski upravi zaposleni trije občinski redarji, svetovalka, inšpektor za ceste in komunalne zadeve in vodja, ki opravlja obenem tudi naloge inšpektorja.

Na željo občine Vipava, da se priključi že obstoječi medobčinski upravi, je z Odlokom o ustanovitvi skupne občinske uprave Medobčinska uprava občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica in Vipava (Ur. l. RS, št. 103/2012, z dne 24.12.2012 in Uradno glasilo Občine Renče-Vogrsko, št. 13/2012)) prišlo do razširitve medobčinske uprave, ki je začela delovati s 1.1.2013.


Vodja medobčinske uprave:

Tadej Mori, inšpektor svetnik
Tel.: 05/335 73 72
e-mail:


Inšpektor:

Dušan Bremec, inšpektor I
Tel.: 05/335 73 73


Glavna pisarna:

Tjaša Boškin, svetovalec III
tel.: 05/335 73 71
fax.: 05/335 73 70
e-mail:


Občinski redarji:
tel: 05/335 73 71

Alen Maligoj
e-mail:

Pavel Bratina
e-mail:

Kevin Urdih
e-mail:


Uradne ure:
Ponedeljek: 8:00-11:30 in 13:00 – 15:00
Sreda: 8:00 – 11:30 in 13:00 – 16:30
Petek: 8:00 – 11:30


-------------------------------------


Občinski program varnosti

PRAVNA PODLAGA ZA IZVAJANJE POOBLASTIL OBČINSKIH REDARJEV:
- Ustava Republike Slovenije,
- Zakon o prekrških (ZP-1),
- Zakon o varstvu javnega reda in miru (ZJRM-1)
- Zakon o policiji (ZPol), - Zakon o redarstvu (ZORed),
- Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP).
Pravna podlaga za izvajanje pooblastil inšpektorja je poleg omenjenih zakonov tudi Zakon o inšpekcijskem nadzoru (ZIN).
Poleg zakonov pa inšpektorja in redarji izvajajo svoja pooblastila na podlagi odlokov občin ustanoviteljic (Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica in Vipava). Vsaka občina ustanoviteljica sprejme odloke za svoje območje občine, katerih izvrševanje nadzirajo inšpektorja in občinski redarji. Odloki so navedeni na spletnih straneh posameznih občin. Ko govorimo o varnosti v cestnem prometu v Občini Renče-Vogrsko je potrebno še posebno pozornost nameniti Odloku o občinskih javnih cestah (Občinski list, št. 7/09).


POOBLASTILA OBČINSKIH RADARJEV:
- Opozorilo,
- ustna odredba,
- ugotavljanje istovetnosti,
- varnostni pregled osebe,
- zaseg predmetov,
- zadrževanje storilca prekrška in kaznivega dejanja,
- uporaba fizične sile, sredstev za vklepanje in vezanje in plinskega razpršilca.
Navedena pooblastila občinskih redarjev pomenijo določen poseg v človekove pravice, zato se lahko uporabijo le pod pogoji in po določbah, ki so navedeni v Zakonu o občinskem redarstvu, Zakonu o policiji in podzakonskih predpisih, ki urejajo načela in način uporabe istovrstnih pooblastil policistov.
Po ZPrCP občinski redarji zaradi zagotavljanja varnega in neoviranega prometa izvajajo v naselju in na občinskih cestah zunaj naselja ter varstva cest in okolja na občinskih cestah naslednje naloge:
- varstvo okolja,
- odgovornost staršev, skrbnikov oziroma rejnikov,
- izločitev vozila iz prometa,
- čas trajanja izločitve iz prometa,
- odstranitev nepravilno parkiranega in zapuščenega vozila,
- območje umirjenega prometa,
- območje za pešce,
- varnostni pas,
- zaščitna čelada,
- prepoved uporabe naprav ali opreme, ki zmanjšujejo voznikovo slušno ali vidno zaznavanje ali zmožnost obvladovanje vozila,
- vožnja z vozilom po cesti,
- vožnja z vozilom na prehodu za pešce,
- najvišje dovoljene hitrosti,
- najvišje dovoljene hitrosti posameznih vrst vozil,
- odpiranje vrat vozila,
- zapustitev vozila,
- označitev ustavljenih vozil,
- ustavitev in parkiranje,
- parkiranje na parkirnem mestu označenem za invalide,
- območja kratkotrajnega parkiranja,
- izjeme parkiranja na prostoru, kjer to ni dovoljeno,
- pogoji za nalaganje in razlaganje tovora na cesti,
- pogoji za opravljanje gospodarske vožnje,
- udeležba pešcev v cestnem prometu,
- označitev pešcev,
- varstvo otrok,
- prevoz oseb,
- jahač, gonič in vodič živali v prometu ter pogoji za udeležbo živali v cestnem prometu,
- pogoji za uporabo posebnih prevoznih sredstev v cestnem prometu,
- prometna signalizacija,
- svetlobni prometni znaki.
Pri opravljanju navedenih nalog sme občinski redar zahtevati od voznika motornega vozila vozniško dovoljenje in prometno dovoljenje, od drugega udeleženca v cestnem prometu pa listino, s katero ugotovi njegovo istovetnost. Udeleženec mora izročiti redarju zahtevano listino na vpogled.


Sankcije za prekršek
Storilcu prekrška se odmeri sankcijo v mejah, ki so določene s predpisom za storjeni prekršek, glede na težo prekrška in storilčevo malomarnost in naklep. Pooblaščene uradne osebe medobčinskega redarstva storilcem prekrška izrekajo globe in opomine. Namesto izreka sankcije lahko pooblaščena uradna oseba izreče opozorilo.
Plačane globe za prekrške, ki jih izreče medobčinsko redarstvo, so prihodek občine, na območju občine, na območju katere je bil prekršek storjen oziroma katere predpis je bil kršen. Globe za prekrške so določene z zakoni ali uredbo vlade in z odloki lokalnih skupnosti.
Po prejemu plačilnega naloga ima kršitelj možnost v roku osmih dni po pravnomočnosti le tega, plačati polovični znesek globe. Opomin sme prekrškovni organ izreči za prekršek, storjen v takih olajševalnih okoliščinah, ki ga delajo posebno lahkega. Opomin se sme izreči tudi, če je prekršek v tem, da ni bila izpolnjena predpisana obveznost, ali je bila s prekrškom povzročena škoda, storilec pa je pred izdajo odločbe o prekršku izpolnil predpisano obveznost oz. popravil ali povrnil povzročeno škodo.

Pooblaščena uradna oseba prekrškovnega organa lahko namesto izreka sankcije, kršitelja opozori, če je storjeni prekršek neznatnega pomena in če pooblaščena uradna oseba oceni, da je glede na pomen dejanja opozorilo zadosten ukrep. Občinski redar kršitelju hkrati z opozorilom predstavi storjeni prekršek.


-------------------------------------


Ravnanje strank v primeru nedosegljivosti inšpektorjev in občinskih redarjev

Spoštovani!
Medobčinska uprava deluje na območju štirih občin, in sicer: Šempeter-Vrtojba, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko in Vipava.
V svoji sestavi ima eno svetovalko (administracija), tri občinske redarje ter dva inšpektorja, od katerih je eden vodja uprave.
Čeprav smo na terenu prisotni vsak dan, je nemogoče zagotoviti stalen 24 urni nadzor na celotnem območju vseh štirih občin. Ko nas ni oz. ob nujnih primerih, se zato obrnite na tel. številko 113 (policijska uprava), ki ima vse pristojnosti glede mirujočega prometa ter javnega reda in miru.

Hvala za razumevanje!