odbori in komisije

Stalna delovna telesa Občinskega sveta za mandat 2014-2018:


Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
1. Mitja Volk – predsednik
2. Magda Terčelj – članica
3. Urban Lukin – član

Statutarno-pravna komisija
1. Meta Petrič – predsednica
2. Nataša Uršič Praček - članica
3. Stojan Vitežnik - član

Komisija za vloge in pritožbe
1. Urban Lukin – predsednik
2. Jernej Mikuž – član
3. Simon Kodelja - član

Odbor za družbene dejavnosti
1. Urban Lukin – predsednik
2. Jožko Andlovic – član
3. Mitja Lavrenčič – član
4. Jožica Ferjančič – članica
5. Martin Kopatin - član

Odbor za gospodarstvo
1. Jurij Koritnik – predsednik
2. Nataša Uršič Praček – članica
3. Bogdan Semenič – član
4. Magda Terčelj - članica
5. Marko Rondič – član
6. Marijan Furlan – član
7. Pavel Krapež - član

Odbor za finance
1. Orjana Curk – predsednica
2. Mitja Volk – član
3. Darko Rosa – član
4. Danijel Skočaj – član
5. Alojz Durn - član

Odbor za turizem
1. Anton Lavrenčič – predsednik
2. Jernej Mikuž – član
3. Stojan Vitežnik – član
4. Marko Nabergoj - član
5. Andrej Stegič – član
6. Zorka Stegovec Vidmar – članica
7. Primož Lavrenčič – član


------------------------------------
------------------------------------


Ostala delovna telesa, sveti in komisije:

Občinska volilna komisija Občine Vipava
1.Marjan Stopar - predsednik
2.Andreja Žvanut - namestnica predsednika
3.Vida Babič - članica
4.Marjan Prelc - namestnik članice
5.Ivan Počkar - član
6.Tina Šček Krušec - namestnica člana
7.Robert Jež - član
8.Tina Princes - namestnica člana


Varnostni sosvet Občine Vipava
-župan Občine Vipava, mag. Ivan Princes
-komandir PP Ajdovščina, g. Marko Terbovšek
-vodja policijskega okoliša (območje občine Vipava), g. Darko Krapež
-član Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Vipava, g. Vladimir Anžel
-predstavnica Centra za socialno delo Ajdovščina, ga. Ljubica Ivanov
-predstavnik PGD Vrhpolje, g. Stojan Žvokelj
-predstavnik Škofijske gimnazije Vipava, g. Bogdan Vidmar
-predstavnik Osnovne šole Draga Bajca Vipava, g. Nikolaj Likar
-predstavnica Otroškega vrtca Ajdovščina-Enota Vipava, ga. Alenka Močnik
-predstavnica Občinske uprave Občine Vipava, ga. Helena Kobal, ki je obenem tudi tajnica VS


Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin v Občini Vipava
-Milan Poljšak
-Dragica Vidrih
-Zdravko Bratož
-Simon Žorž
-