Na vsebino
Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 3Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 3

vloge in obrazci

Občinska uprava

Odmera NUSZ

 

 

OBRATOVALNI ČAS:


Upravna taksa:
Po Zakonu o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16, 30/18 – ZKZaš in 189/20 – ZFRO) je potrebno plačati upravno takso po tarifni št. 1 in 3 v višini 22,60 €, ki se jo lahko nakaže na račun SI56 0133 6536 0309 155, sklic 11 76368-7111002.

Vloga za izdajo potrdila za potrebe prestopa državne meje

Občinska enkratna denarna pomoč

Enkratna denarna pomoč za novorojence v občini Vipava

Mesečno poročilo o prenočitvah in plačani turistični taksi

Vloga za prodajo zunaj prodajaln

Gospodarstvo. okolje in prostor

Vloga za zaporo ceste

 

Vloga za dela na objektih ob in na cesti, poseg v varovalni pas ceste, prekop ceste, priključitev na cesto

 

Vloga za uporabo javne površine/prostora

 

Prijava uporabe uporabe zvočnih naprav na shodu ali prireditvi

 

Vloga za pridobitev dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom

 

Vloga za Lokacijsko informacijo za gradnjo objektov oz. izvajanje del na zemljiščih ali objektih

 

Vloga za izdajo Potrdila o pogojih za spreminjanje meje parcele

 

Vloga za izdajo Potrdila o namenski rabi zemljišča

 

Ponudba za prodajo zemljišča

 

Vloga za izdajo mnenja glede uveljavljanja predkupne pravice po ZVKD

 

Ponudba za prodajo zemljišča na zavarovanem območju po ZON

 

Vloga za postavitev samostojnega vodomera, oprostitev plačevanja kanalščine, okoljske dajatve

 

Pobuda za spremembo namenske rabe prostora